עולים חדשים

תכנית הלימודים לעולים חדשים

תכנית הלימודים לעולים החדשים זהה לתכנית הלימודים לכלל התלמידים בחטיבה העליונה, מתוך מטרה ליצור בסיס של ידע, למידה ושיח משותפים.

הציפייה היא שהעולים החדשים יתוודעו לשדרת הסיפור המרכזי של התנ"ך, לערכים המצויים בו, לחשיבה אודות גיבוריו ולרעיונותיו המרכזיים, וכן לתפיסות ביקורתיות אודות הטקסט ולהערכת הכתוב בו. בחינת הבגרות תהיה שונה מהבחינה הרגילה במבנה שלה ובדרישות הנלוות אליה, תוך התאמת השאלון למבחן העולים.

מתווה כללי – תכנית לעולים החדשים

הרציונל, מטרות הוראת התנ"ך, המיומנויות הנדרשות ודרכי ההערכה לעולים חדשים זהים לאלה שבתכנית הלימודים הרגילה, ולכן על המורה המלמד עולים חדשים להכיר אותם היטב. מבחר הפרקים נועד להפגיש את התלמידים העולים עם רעיונות ועקרונות יסוד של עולם האמונות והדעות שבתנ"ך. בהוראה יש לשים את הדגש על תכנים ורעיונות מרכזיים בתנ"ך, תוך שימת לב לרלוונטיות שבהם ולא רק לעניינים לשוניים. הקו המנחה בהוראת התנ"ך הוא הקניית ערכי מורשת תרבותית-יהודית בביקורתיות ובאמפתיה כאחד. הלימוד ייעשה תוך שימת דגש על הרצף הסיפורי-היסטורי בתורה ובנביאים ראשונים, וכפי שהתנ"ך מציג אותו. על בסיס רצף זה יכיר התלמיד תוך כדי לימוד אירועים מרכזיים, דמויות מרכזיות ואמצעים ספרותיים. מאחר שיש פערים ברצף הסיפורי-היסטורי, יהיה על המורה להשלימם, ולהבהיר לתלמיד את הרצף השלם. ההוראה תדגיש את פשוטו של הכתוב, תוך עידוד חשיבה ביקורתית ועצמאית אצל התלמידים. ראוי להדגיש שלושה היבטים מרכזיים בתכנית:

  • הסיפור התנ"כי.
  • חשיפה לז'אנרים ספרותיים אחדים בתנ"ך, כגון: ספרות חוק, שירה וכד'.
  • בחירת יחידות הלימוד (בעיקר בחטיבה העליונה).

תהליך הלמידה יכלול היבטים של ידע ופרשנויות מגוונות, מתוך חתירה ללמידה ערכית, משמעותית ורלוונטית לעולמם של התלמידים.