אתר תנ"ך ממלכתיבחינות בגרותהצטרפות לועדת שאלון

הצטרפות לועדת שאלון

מורים המעוניינים להצטרף לוועדות שאלון המחברות את בחינות הבגרות במועדי קיץ וחורף מתבקשים לפנות למשרד המפמ"ר במייל – misrad.mafmar.mikra@gmail.com.
על המורים לפנות עד חודש אוגוסט.

תנאי הסף לחברות בוועדת שאלון:
ארבע שנות ניסיון בהוראה בכיתות הניגשות לבחינת הבגרות בשנת הוראתה/ו של המורה.
השתתפות בשנתיים האחרונות בהשתלמויות מפמ"ר.
באותה שנה בה חברים המורים בוועדת שאלון הם לא יגישו כיתות לבחינה במועד שלקראתו הם מחברים את השאלון, ואף בן משפחה קרובה שלהם לא ייבחן בבחינות אלה.
המורים שייבחרו לוועדת שאלון יחתמו על חוזה המחייב אותם לסודיות הן של זהותם כחברי הועדה והן באשר לתכני הדיונים והתוצרים של הועדה ובו הם מצהירים שלא פרסמו בשנה הקודמת ובאותה שנה פרסום מסחרי של חומרים הנוגעים ישירות לבחינה .

לוועדות שאלון בשאלונים המוגברים ובשאלון עולים חדשים, תינתן עדיפות למורים המכינים כיתות לבגרות בשאלונים אלה, ובלבד שלא יגישו לבגרות במועד שלקראתו הם מחברים את השאלונים.

עבודת הועדה:
כל חבר בוועדה יתבקש להכין שתיים עד ארבע שאלות על קטעי מקרא שנבחרו ע"י המפמ"ר להיכלל בבחינה.
הועדה תתכנס פעם עד שלוש פעמים, על פי התנהלות הדיונים והנחיות רכזת הוועדה, לדון בשאלות, לשפרן ולעדכנן.
חלק מהמפגשים יהיה וירטואלי (באמצעות מחשב).

העבודה כחבר ועדת שאלון מזכה בתשלום.