אתר תנ"ך ממלכתימשולחן המפמ"ר

משולחן המפמ"ר

ספר התנ“ך הוא היצירה המובהקת הקשורה להיווצרות העם היהודי בארץ ישראל, לשפה העברית ולערכים אנושיים רבים. בשל מעמדו זה, נלמד התנ“ך כתחום דעת מחייב במערכת החינוך הממלכתית במדינת ישראל. התנ"ך נלמד  כחלק מן הלימודים ההומניסטיים מנחילי מורשת, תרבות יהודית ישראלית וערכים אנושיים ואוניברסליים. התנ"ך נלמד כחלק מהוויה תרבותית, שהתגבשה ועודנה מתגבשת בזיקה לתרבות העולם, וזאת בתהליך המבוסס על לימוד, שיח וביקורת. 

אנחנו מורי התנ"ך מהווים חוליה מהותית בשרשרת הדורות, דרכנו מתוודעים תלמידינו לעושר הגלום במקורות תרבותינו , ויצירת שיח עימם. השיח המדובב את הכתובים בעבור הלומד ואת הלומד ביחס אליהם, יהא לעיתים שואל, מזדהה, מתלבט, מבקר ומשתף, כל אחד בדרכו המגוונת והייחודית לו. אתם אלה האמונים על תרגום המחויבות הזו לשפת המעשה בשכבות הגיל השונות.

בשנת הלימודים תשע“ז דנה ועדת המקצוע של תחום תנ“ך ממלכתי במצב לימודי התנ“ך בכלל, וביחסם של תלמידי ישראל בחינוך הממלכתי ללימודי התנ“ך בפרט. הוועדה הגיעה למסקנה שיש לשנות את תכנית הלימודים בתנ“ך לכל שכבות הגיל, והציעה לבחון מחדש את תכנית הלימודים בראייה כוללת, לאורך כל שנות הלימוד. הצורך בשינוי נבע מהשינויים שחלו במערכת החינוך, וביניהם שימת דגש על למידה משמעותית ויכולת האוריינות המשתנה.

העקרונות המנחים את התכנית החדשה הם השאיפה שהתלמידים ידעו לקרוא בתנ“ך, יכירו את האירועים, את הדמויות ואת המקומות המתוארים בו, ואת התכנים והערכים המגוונים העולים ממנו. נוסף על כך, התלמידים יפיקו מהתנ“ך רלוונטיות ומשמעות לחייהם, על ידי דיון בערכים המשתקפים בו.

תכנית הלימודים,  העמידה את הרצף הסיפורי כעיקרון בסיסי. הרצף  הסיפורי, יהיה מספר בראשית בכיתה ב' וכלה בספר מלכים בכיתה ט' תוך כדי יצירת שיח בין חלקי התכנית. בכיתות י' –י"ב, הלימוד יחזור על ספר בראשית ושמות תוך התייחסות בוגרת לרבדים עמוקים בכתוב בצד נושאי בחירה למורים, המבקשים להדגיש חלק זה או אחר מהחומר הנלמד.

כדי להקנות בסיס של ידע משותף, התכנית מחייבת את כל התלמידים בכל שכבות הגיל בבית הספר הממלכתי בבחינת "לֵב נָבוֹן, יִקְנֶה-דָּעַת; וְאֹזֶן חֲכָמִים, תְּבַקֶּשׁ-דָּעַת" (משלי י"ח,ט"ו).

בברכה,

ענת צידון, מפמ"ר תנ"ך ממלכתי