חובה 2 יחידות לימוד

התנ"ך בנוי ממגוון עשיר של סוגות ספרותיות: סיפורים, ספרות החוק, נבואה, ספרות חכמה, שירה ועוד.

תכנית הלימודים כוללת את סיפורי ראשית העולם עד להתגבשות העם, לצד מפגש עם סוגות תנ"כיות נבחרות על ידי המורים ו\או התלמידים.
מכלל פרקי התנ"ך, הפרקים הסיפוריים המופיעים בתכנית מהווים תשתית טובה לחיבור ערכי, לדיאלוג, לחשיבה וללמידה משמעותית מגוונת עבור התלמידים.

הסיפור מעורר בתלמידים ממדים של סקרנות וחשיבה, ביקורת, אמפתיה ועיסוק בשאלות ערכיות ורלוונטיות.
סיפורי התנ"ך בכלל, וסיפורי ספר בראשית בפרט, מהווים תשתית לתפיסת האדם את הזיקה שבינו לבין אלוהיו, בינו לבין חברו, בינו לבין משפחתו, ובין העם לעמים. נושאים אלו מעלים שאלות ודילמות ערכיות
ורלוונטיות לחיי התלמידים.
הפרקים שעליהם חלה חובת ההיבחנות יכללו פרקים נבחרים מסיפורי בראשית וסיפורי ספר שמות, המביאים את רצף הסיפורים מבריאת העולם, דרך סיפורי האבות, ועד להתגבשות העם במדבר סיני.
בנוסף על כך, התלמידים ילמדו סוגות נוספות מתוך יחידות הבחירה.
לאחר דיאלוג עם התלמידים, יבחרו המורים שלושה מתוך שבעה נושאים
מוצעים (שניים מתוך חמישה ב70%- הערכה חיצונית; אחד מתוך שניים
ב30%- הערכה חלופית).

ביסוד הדברים עומדת ההנחה, כי בחירה הנובעת מרצונם של המורים והתלמידים תהיה מקור ללימוד מתוך חיבור וסקרנות, ומעל הכול, תגביר אצל התלמידים את תחושת השייכות.
התכנית נכתבה מתוך מגמה ללמוד פרקים שלמים תוך שמירה על קו סיפורי אחיד. במקרים חריגים יילמדו חלקי פרקים, על מנת להשלים או להבהיר את קו הסיפור או את התמה הנבחרת.

בנוסף על המטרות המפורטות לעיל, יש להדגיש מטרות ייחודיות
לחטיבה העליונה.
מטרות בתחום הידע:
1. התלמידים ידעו את סיפורי התנ"ך המרכזיים העוסקים בראשית העולם ועד התגבשותו של עם ישראל.
2. התלמידים ילמדו שני נושאים בספר התנ"ך, על פי בחירתם, מתוך האפשרויות הבאות: שיבת ציון; נביא ונבואה; חוק וחברה; מזמורי תהלים; ספרות החכמה הרהורים על החיים.
3. התלמידים יכירו בכך שספר התנ"ך עוסק בסוגיות ובדילמות משמעותיות, הרלוונטיות לחיי היחיד והחברה.
4. לימוד נושאים רלוונטיים בזיקה לחגי ישראל (סיפורי יציאת מצרים בזיקה לחג הפסח; מעמד הר סיני בזיקה לחג שבועות; ביחידות
הבחירה: שיר השירים בזיקה לחג הפסח ורות בזיקה לחג שבועות().