אתר תנ"ך ממלכתיתכניות הלימודים

תכניות הלימודים

בשנת הלימודים תשע“ז דנה ועדת המקצוע של תחום תנ“ך ממלכתי במצב לימודי התנ“ך בכלל, וביחסם של תלמידי ישראל בחינוך הממלכתי ללימודי התנ“ך בפרט.

הוועדה הגיעה למסקנה שיש לשנות את תכנית הלימודים בתנ“ך לכל שכבות הגיל, והציעה לבחון מחדש את תכנית הלימודים בראייה כוללת, לאורך כל שנות הלימוד.

בעקבות מסקנות הוועדה, מינה יו“ר המזכירות הפדגוגית, ד“ר משה וינשטוק, ועדת משנה לכתיבת תכנית לימודים להוראת התנ“ך בבתי הספר הממלכתיים.

הוועדה הוסמכה להכין תכנית לימודים חדשה, שתהיה מסמך מנחה מגן הילדים ועד לכיתה י“ב.

ועדת המשנה לתכנית הלימודים בדקה סקרי תלמידים ומורים ביחס ללימודי התנ“ך על מנת לגבש את עקרונות התכנית החדשה, וגם מהם עלה הצורך בכתיבת תכנית לימודים כזו. הצורך בשינוי נבע מהשינויים שחלו במערכת החינוך, וביניהם שימת דגש על למידה משמעותית ויכולת האוריינות המשתנה. ניכר שהמצב הקיים מצריך להתאים את הרלוונטיות של התכנים הנלמדים לחיי הלומדים.

העקרונות המנחים את התכנית החדשה הם השאיפה שהתלמידים ידעו לקרוא בתנ“ך, יכירו את האירועים, את הדמויות ואת המקומות המתוארים בו, ואת התכנים והערכים המגוונים העולים ממנו. נוסף על כך, התלמידים יפיקו מהתנ“ך רלוונטיות ומשמעות לחייהם, על ידי דיון בערכים המשתקפים בו, ויכירו בתנ“ך כספר היסוד של עם ישראל ושל שאר הדתות המונותאיסטיות.

פתח דבר הוועדה הסתייעה בהיבטים רבים של התכנית הקודמת, תוך התאמתה לתנאים המשתנים ולחידושים הנדרשים. חבריה התחשבו ברוח המלצות ועדת שנהר, שבדקה את לימודי היהדות בחינוך הממלכתי, כפי שנוסחו בחוברת ’עם ועולם: תרבות יהודית בעולם משתנה‘ (ירושלים תשע“ד). התכנית מאמצת את גישת ועדת שנהר ואת עקרונות הלמידה המשמעותית, ורואה בלימוד התנ“ך כלי להכרת מורשת יהודית וישראלית, אנושית ואוניברסלית.

התכנית מיועדת למערכת החינוך הממלכתית, מגן הילדים ועד כיתה י“ב, ולכל סוגי בתי הספר והאוכלוסיות הכלולים במערכת החינוך הממלכתית.

 

מוזמנים להיכנס לתוכנית הלימודים המלאה.

תוכנית הלימודים לפי מתווה הבגרויות הגמישה