מתווה הלימודים המורחבים

ארגון הלמידה וההערכה

לימודי הרחבה בחטיבה העליונה מיועדים לתלמידים הבוחרים להרחיב ולהעמיק בסוגיות ובנושאים מן המקרא, מעבר לתכנית בהיקף שתי יחידות לימוד, שהיא חובה על הכול.
הלימוד ביחידות ההרחבה בלימודי התנ"ך, מבוסס על כתובים מקראיים ומשלב מקורות חוץ מקראיים, מאמרים ופירושים שונים.

 

הלימודים המורחבים יורכבו משתי יחידות:

  • יחידת " הולך נגד הרוח"– ביחידה זו יש ללמד את תכנית הלימודים, כפי שנקבעה על ידי משרד החינוך. התלמיד יבחן במבחן חיצוני של משרד החינוך.

    משקל יחידת " הולך נגד הרוח" בשקלול הציון הסופי יהיה 40%.

  • היחידה המורחבת–( שתי יחידות) ובה שני נושאים:

מנהיגות במבחן

נושא זה יש ללמד על פי תכנית הלימודים שנקבעה ע"י משרד החינוך. ניתן להכניס בו שינויים כגון החלפת פרקי הלימוד בפרקים אחרים,  הוספת יצירות אומנות, מאמרים, פרשנויות וכל חומר חוץ מקראי רלוונטי. שינויים אלה יכולים לחול רק על כשליש מהיקף תכנית הלימודים בנושא זה, וייעשו בתיאום ובאישור מדריך מפמ"ר, האמון על היחידות המורחבות.

שייכות וזרות זהות במקרא

 נושא זה יש ללמד על פי תכנית הלימודים שנקבעה ע"י משרד החינוך. ניתן להכניס בו שינויים כגון החלפת פרקי הלימוד, הוספת יצירות אומנות, מאמרים, פרשנויות וכל חומר חוץ מקראי רלוונטי. שינויים אלה יכולים לחול רק על כשליש מהיקף תכנית הלימודים בנושא זה,  וייעשו בתיאום ובאישור מדריך מפמ"ר, האמון על היחידות המורחבות.

ניתן להמיר אחת משתי יחידות אלה ביחידה בית ספרית חלופית, בכפוף ובתיאום מדריך  מפמ"ר האמון על היחידות המורחבות.

קריטריונים לבניית יחידת לימוד בית ספרית

נושא בית ספרי יכלול בין 20 ל 25 פרקי לימוד מקראיים, לפחות 3 מאמרים העוסקים בנושא, ומקורות חוץ מקראיים  ( מדרשים, שירה, אומנות וכו' )

יש לשים לב כי הפרקים הנבחרים אינם חופפים לפרקי תכנית הלימודים של יחידות החובה.

את הנושא יש להגיש עם מבוא שיסביר את הרעיון המרכזי (הרציונאל) של הנושא ופירוט הפרקים המאמרים והמקורות החוץ מקראיים . את התוכנית יש להגיש לאישור מדריך מפמ"ר האמון על היחידות המורחבות עד ל 30/6.

אנו ממליצים לבתי הספר לרענן מדי שנתיים-שלוש את תכניות הלימודים שלהם, כדי לגוון את השיעורים ואת דרכי ההערכה למורים ולתלמידים כאחד.
משקל "היחידה המורחבת "על שני חלקיה, יהיה 60% בשקלול הציון הסופי.

שני הנושאים- מנהיגות במבחן, שייכות וזרות במקרא(או הנושא הבית ספרי, אם ביה"ס בחר באפשרות זו), יוערכו בהערכה פנימית בית ספרית, על פי מפתח ההערכה שלהלן:
דרכי ההערכה ביחידה המורחבת (יחידת מנהיגות במבחן וזהות וזרות במקרא)
ההערכה על אחד משני הנושאים, לבחירת בית הספר, תהיה באמצעות מבחן מסכם ברמת בחינת בגרות (מבחן מפמ"ר). המבחן יימסר מבעוד מועד לאישורו של המדריך, האמון על היחידות המורחבות, ובכפוף ללוחות הזמנים שיתפרסמו בתחילת שנת הלימודים. ציון המבחן המסכם יהווה 50% מהציון בהערכה הפנימית.

הנושא השני, שלא נעשה עליו מבחן מפמ"ר, יוערך באמצעות הערכה חלופית בית ספרית, ועל פי המחוון המפורסם באתר תנ"ך ממלכתי. ההערכה החלופית תכלול מספר אירועי הערכה חלופיים שייקבעו מראש, בתאום עם המדריך ויתנו ביטוי לכל הפרקים הנלמדים. יש לשלוח למדריך המפמ"ר תכנית מסודרת של אופן הערכת התלמידים עד 31.7 בסוף השנה. הציון על חלק זה יהווה50% מהציון בהערכה הפנימית.