העבודה המסכמת

העבודה המסכמת:

בתום ההוראה למידה והערכה בקורסי היסוד בכיתות י' –י"א, תתבצע כתיבת העבודה המסכמת.

העבודה המסכמת מהווה שלב המסכם את תהליכי הלמידה בתחומי המח"ר. העבודה המסכמת מאפשרת לתלמידים  לבחור, לחקור ולהביא לידי ביטוי את יכולותיהם ועמדותיהם בכתב ובעל פה, את הידע המיומנויות והערכים שצברו במערכת החינוך. העבודה תוערך על ידי בוחן חיצוני. כתיבת העבודה תהיה בהיקף של 1 ש"ש  בכל תחום דעת, ותעשה בכיתה במסגרת השעות שנועדו לכך בבית הספר.

המורים ילוו את קבוצות התלמידים בתהליך הכנת העבודה על כל שלביה, וימשבו  את עבודתם. 

כתיבת העבודה המסכמת  יכולה להיות בשני נתיבים. הנתיב הרב תחומי והנתיב הבינתחומי.

  • נתיב העבודה הרב תחומית

עבודה רב-תחומית, הינה עבודה החוקרת נושא מנקודות מבט של תחומי דעת נפרדים זה מזה.

העבודה כוללת ארבעה פרקים נפרדים בארבעה תחומי הדעת. קבוצת תלמידים בין 2- 3, יבחרו בעזרת המורים המלווים, שאלה בה יעסקו באותו רעיון גדול. שאלה זו תנוסח ותיחקר על ידיהם בארבעה תחומי דעת.

בכל תחום דעת, התלמידים יבחרו את הטקסטים העוסקים בשאלה, ינתחו ויפרשו אותם תוך שימוש במיומנויות למידה שרכשו (אוריינות שפתית,  אוריינות מידע, חשיבה ביקורתית, מסוגלות עצמית, מעורבות קבוצתית).

כל פרק בעבודה יכלול את שיקולי הדעת לבחירת הטקסטים, השאלות שעלו ממנו ניתוחו והסקת מסקנות. בסוף תהליך הכתיבה הדיסציפלינרית, יחברו התלמידים את העבודות לכלל עבודה אחת סופית. העבודה הסופית תכלול  מבוא המסביר את בחירת הנושא וסיכום  עם הבעת העמדה האישית ונימוקה. מחוון מפורט על העבודה, הידע והמיומנויות, יינתן במהלך הפיתוח המקצועי תשפ"ג .   

בסיום כתיבת העבודה יוערכו התלמידים על ידי המורה על מהלך הלמידה והתוצר הכתוב. הציון הפנימי על העבודה יורכב מארבעה ציונים שקיבלו התלמידים על הפרקים הדיסציפלינריים, ועל המבוא והסיכום.  העבודה תוגש לבדיקת בוחן חיצוני בכתב ובעל פה. הבודק יקבל לידיו את העבודה ויראיין את התלמידים על עבודתם. הציון הסופי על העבודה ישקלל ב 50% את הציון הבית ספרי ו50% את הציון של הבודק החיצוני.

  •  נתיב העבודה הבינתחומית  

 עבודה בינתחומית הינה  עבודה המחברת בין תחומי דעת שונים ויוצרת שלם חדש המורכב מהם. בנתיב זה יכתבו בין 2- 3 תלמידים עבודה הכוללת חיבור בין תחומי הדעת.

  ארגון שעות הלמידה לכתיבת העבודה  על ידי בית הספר, יכולה להיעשות בשתי דרכים.  אפשרות אחת היא שמורה אחד יעבוד עם קבוצת התלמידים ב 4 ש"ש. אפשרת שניה היא שתעשה  חלוקת צוות המורים של כל תחומי הדעת לצמדים,  כך שכל אחד מהצמדים משלב בין תחומי הדעת  ועובד עם הקבוצה ב 2 ש"ש.

קבוצת התלמידים יבחרו שאלה שבה יעסקו באותו רעיון גדול. שאלה זו  תיבדק ותחקר על ידיהם, תוך שימוש  במיומנויות למידה  שרכשו (אוריינות שפתית,  אוריינות מידע, חשיבה ביקורתית, מסוגלות עצמית, מעורבות קבוצתית).

המורה המנחה ילווה את התלמידים לאורך כל שלבי כתיבת העבודה מבחירת הטקסטים ועיבודם ועד לסיכום התוצר.

כל פרקי העבודה יכללו את שיקולי הדעת לבחירת הטקסטים, השאלות שעלו ממנו ניתוחו והסקת מסקנות.

בסוף יחברו התלמידים את הפרקים השונים לכלל עבודה אחת סופית.

העבודה הסופית תכלול מבוא המסביר את בחירת הנושא וסיכום עם הבעת העמדה האישית ונימוקה. מחוון מפורט על מבנה העבודה, הידע והמיומנויות, יינתן במהלך הפיתוח המקצועי תשפ"ג .

בסיום כתיבת העבודה, יוערכו התלמידים על ידי המורה על מהלך הלמידה והתוצר הכתוב.

העבודה תוגש לבדיקת בוחן חיצוני בכתב ובעל פה. הבודק יקבל לידיו את העבודה ויראיין את התלמידים על עבודתם. הציון הסופי על העבודה ישקלל ב 50% את הציון הבית ספרי ו 50% את הציון של הבודק החיצוני.

לקריאה רחבה על העבודה המסכמת,  הרציונל, מטרותיה  ועקרונותיה ניתן לקרוא כאן.