דיווח ציוני הערכה

דיווח ציוני ההערכה 

כל הציונים חייבים להישלח לאישור מדריך מפמ"ר האמון על היחידות המורחבות בטרם הזנתם במרב"ד.

יש לדווח את ציון המבחן, המשוקלל עם הציון השנתי, כמרכיב מספר 1 בגיליון הציונים.
את ציון ההערכה החלופית המשוקלל, כמרכיב מספר 2 בגיליון הציונים.
את הדיווח יש למלא בטופס 9588.

מפתח הערכה – בתי ספר אינטרנים

יחידה סוג ההערכה משקל סמל שאלון
הולך נגד הרוח חיצונית 40% 1361
1. מנהיגות במבחן

2. זהות וזרות במקרא

פנימית

הערכה חלופית – 50%

מבחן מפמ"ר – בגרות פנימית – 50%

אפשרויות שונות לבחירה:

ניתן להחליף את אחת מהיחידות ביחידה בית ספרית באישור מדריך מפמ"ר.

כל בית ספר ייבחר איזו יחידה תהיה בהערכה חלופית ואיזו במבחן מפמ"ר.

כל הערכה מחויבת לעבור אישור ותיאום עם מדריך מפמ"ר.

  • לבתי הספר יש יד נרחבת בבחירת הנושאים ובשיטות ההערכה.
60% 1362

מפתח הערכה – בתי ספר אקסטרניים ונבחני משנה

יחידה סוג ההערכה משקל סמל שאלון
הולך נגד הרוח חיצונית 40% 1361
1. מנהיגות במבחן

2. זהות וזרות במקרא

חיצונית 60% 1362