עבודת גמר

כתיבת עבודות גמר היא אתגר המאיר פן מיוחד בלימודי התנ"ך. תלמיד השוקד על עבודתו נחשף לנושאים העשויים לרתק אותו בבחירת הנושא הקרוב אל ליבו, באיסוף החומרים, בפיתוח יכולת הכתיבה, בנתינת נופך אישי לסוגיות במחקרי המקרא, לשיפוט ערכי מוסרי, לנקודות מבט מגוונות ומעניינות ולחומרים משיקים מתחומי דעת רבים.
תלמיד הבוחר לכתוב עבודת גמר ילווה על ידי מנחה לאורך כל הכתיבה.

ישנם שני מסלולים בעבודת גמר:

עבודת גמר צמודה

עבודת גמר צמודה היא זו הבאה במקום בחינת בגרות בהיקף של 2 יח"ל. העבודה הצמודה מלווה בציון שנתי. על התלמיד ללמוד תנ"ך עם כתתו לאורך שנות החטיבה העליונה. עליו לעמוד במלוא החובות והמשימות המוטלות על הכיתה, למעט  היבחנות בבחינת הבגרות, ולזכות בציון שישמש כציון שנתי. ציונו השנתי של התלמיד הן בכתה יא' והן בכתה יב'  לא יהיה נמוך מ-75. הציון לעבודת הגמר הצמודה כפי שהוא מופיע בגיליון תעודת הבגרות, הוא שקלול של הציון השנתי של התלמיד והציון שניתן לעבודת הגמר ע"י מעריך העבודה.
עבודת גמר הצמודה, מזכה את כותבה ב- 5 יח"ל.

עבודת גמר לא צמודה

עבודת גמר לא צמודה באה בנוסף לבחינת הבגרות בתנ"ך בהיקף של 2 יח"ל. גם העבודה הלא צמודה מזכה את כותבה בחמש יחידות לימוד.

תהליך כתיבת העבודה:

ההצעה
ההצעה לכתיבת העבודה תאושר על ידי המנחה ולאחר מכן על ידי הפיקוח על הוראת המקרא.
הצעת העבודה כוללת את שם העבודה, שאלת החקר, הטקסטים המקראיים שעליהם מבוססת העבודה, ראשי הפרקים שלה וביבליוגרפיה.
פרקי העבודה צריכים להציג את מבנה המשמעות של כל העבודה. יש להקפיד איפוא שיהיה קשר בין ראשי הפרקים שיובליו לסיכום ומסקנות.

תהליך העבודה:
שאלת החקר מכתוב/ים מקראי/ים מוגדרים ותתבסס עליהם.
התשובות תכתבנה תוך שימוש בביבליוגרפיה אולם המענים השונים לשאלות החקר ייבדקו ע"י כותב העבודה אל מול הטקסט המקראי, תוך ביסוסם על הכתוב.
היחס בין החומרים המקראיים וחוץ מקראיים כמו: מחשבת ישראל, אמנות ספרות וקולנוע לא יהיה נמוך מ70% לכתובים המקראיים ולא יעלה על 30% לתחומי דעת אחרים.

באתר האינטרנט תמצאו מידע חיוני וחשוב בכל הקשור לכתיבתן ולהכנתן של עבודות גמר, ללוח הזמנים של הגשת ההצעות והעבודות, בהתאם  להנחיות של הפיקוח על עבודות הגמר.

לאחר הערכת עבודת הגמר, המורם יוכלו להגיש את עבודות התלמידים לוועדות השיפוט בתחרויות שונות ולקבלת פרסים, כגון בחברה לחקר המקרא, ואן ליר ועוד.

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

רקפת אבני קליין, מדריכה ארצית הממונה על עבודות החקר והגמר,

avnirakefet@gmail.com  ,052-2298846