אתר תנ"ך ממלכתיתכניות הלימודיםחומרי למידה והעשרהלא בשמים היא – הצעות להערכות מגוונות