מתווה תכנית עולים 70/30

מתווה התכנית לעולים החדשים

מטרות הוראת המקרא לעולים חדשים בעקרונות ההוראה זהים למטרות ולעקרונות שבתכנית הלימודים הרגילה, ולכן המורה חייב להכיר היטב את העקרונות והמטרות של תכנית הלימודים.
מבחר הפרקים נועד להפגיש את התלמידים העולים עם רעיונות ועקרונות יסוד של עולם האמונות והדעות שבמקרא. בהוראה יש לשים את הדגש על תכנים ורעיונות מרכזיים במקרא ולא על עניינים לשוניים. הקו המנחה בהוראת המקרא הוא הקניית מורשת תרבותית יהודית.
הלימוד ייעשה תוך שימת דגש על הרצף הסיפורי- ההיסטורי בתורה ובנביאים ראשונים וכפי שהמקרא מציג אותו. על בסיס רצף זה יכיר התלמיד תוך כדי לימוד, אירועים מרכזיים, דמויות מרכזיות ואמצעים ספרותיים. מאחר שיש פערים ברצף הסיפורי- ההיסטורי, יהיה על המורה להשלימם, ולהבהיר לתלמיד את הרצף השלם.
ההוראה תדגיש פשוטו של כתוב תוך עידוד חשיבה ביקורתית ועצמאית אצל התלמידים.

מטרות הוראת המקרא:

 1. הלומד יכיר את הכתוב בספרי המקרא על העם, על אבותיו, על מנהיגיו, על נביאיו, על אישיו ועל תולדותיו.
 2. הלומד יכיר את מגוון הדעות וההשקפות שבמקרא ואת מקומן במורשת ישראל
 3. הלומד ינקוט עמדה כלפי הערכים, תפיסות והדמויות במקרא ויטפח זיקה אליהם.
 4. הלומד יכיר את החברה המקראית ואת תרבות החומר שלה בזיקה לתרבויות של עמי המזרח הקדום.
 5. הלומד יכיר את מקומה של ארץ ישראל בספרי המקרא, את הזיקה שבין העם לארצו ואת נוף הארץ ואתריה.
 6. הלומד ילמד לקרוא במקרא ויקנה כישורים לעיון עצמי בו.
  על העולים להכיר חמישה תאריכים יסוד בהיסטוריה של תקופת המקרא: הפילוג (928 לפנה"ס), חורבן ישראל (721/2 לפנה"ס), גלות יהויכין (597 לפנה"ס), חורבן יהודה (586 לפנה"ס), הצהרת כורש (538/7 לפנה"ס)
  כמו כן על העולים להכיר את טעמי המקרא: אתנחתא וסוף פסוק.
  *הרחבה של מטרות ההוראה ראה בנספח המצורף.

הנספח:

 1. הלומד יכיר את הכתוב בספרי המקרא על העם, על אבותיו, על מנהיגיו, על נביאיו, על אישיו ועל תולדותיו.
  – הלומד יכיר את הכתוב בספרי המקרא על היווצרות העם.
  – הלומד יכיר את הכתוב בספרי המקרא על חייהם של אבות העם, מנהיגיו ואישיו ויכיר את השפעתם על חייו.
  – הלומד יכיר את הכתוב בספרי המקרא על נביאים ועל מעשיהם, כן את דבריהם, את אמונותיהם ואת דעותיהם, את מאבקיהם והתנגשויותיהם עם שליטים ואת יחס העם אליהם.
  – הלומד יכיר את הכתוב בספרי המקרא על מאבקו הממושך של העם למען התנחלות בארץ בהיאחזות בה במהלך הדורות, ואת המסופר על הגורמים לאבדן הארץ והעצמאות המדינית ועל קורות העם בגולה.
  – הלומד יכיר את הכתוב בספרי המקרא על מצבים של גאות ושפל בתולדות העם ועל הסיבות למצבים אלה.
 2. הלומד יכיר את מגוון הדעות וההשקפות שבמקרא ואת מקומן במורשת ישראל.
  – הלומד יכיר את העקרונות ואת הערכים המובעים בספרות המקרא לסוגיה ואת ביטוייהם וגלגוליהם השונים.
  – הלומד יראה במקרא אסופה מתקופות שונות, המביעה השקפות שונות במרבית הנושאים שבה.
  – הלומד יכיר את רעיונות היסוד של המקרא, המשתקפים בספרות עם ישראל ובמורשתו לדורותיו.
 3. הלומד ינקוט עמדה כלפי הערכים, תפיסות והדמויות במקרא ויטפח זיקה אליהם.
  – הלומד יכיר את מקום האדם בספרות המקרא וביחסו אל זולתו ואל חברתו.
  – הלומד ינקוט עמדה כלפי הדמויות, המעשים והערכים במקרא.
  – הלומד יבחין שאין המקרא מציג תמונה חד צדדית של העם וגדוליו ואינו מעלים או מטשטש חולשות אנוש.
 4. הלומד יכיר את החברה המקראית ואת תרבות החומר שלה בזיקה לתרבויות של עמי המזרח הקדום.
  – הלומד יכיר את החברה ואת השינויים שחלו בה בתקופת המקרא מבחינת חיי המשפחה והשבט, המדינה ומוסדותיה חוק ומנהג.
  – הלומד יכיר את מרכיבי תרבותו החומרית של העם על השינויים שחלו בה בשטחים כגון הכלכלה, משלח היד, המגורים, כלי הפולחן, דרכי הלחימה.
  – הלומד ישווה את מבנה החברה ומוסדותיה ואת מרכיבי התרבות החומרית שבעולם המקרא אל מקבילותיהם בעמי המזרח הקדום, כדי לעמוד על הצד השווה שביניהם והמיוחד בעם ישראל.
 5. הלומד יכיר את מקומה של ארץ ישראל בספרי המקרא, את הזיקה שבין העם לארצו ואת נוף הארץ ואתריה.
  – הלומד יכיר את גבולות ארץ ישראל על הגדרותיהם השונות בספרי המקרא.
  – הלומד ישתמש במפה, יזהה בה מקומות הנזכרים במקרא וישווה את המספור עליהם עם המציאות הטופוגרפית.
  – הלומד יבקר באתרים היסטוריים שונות מתקופת המקרא.
  – הלומד יכיר דרכים קדומות ומרכים אסטרטגיים המבהירים את המסופר במקרא.
  – הלומד יעמוד על הזיקה של העם לארצו ועל מקורותיה במקרא.
  – הלומד יגלה את הקשר שבין נופי הארץ לשפת המקרא על דימוייה ועל משלייה.
 6. הלומד ילמד לקרוא במקרא ויקנה כישורים לעיון עצמי בו.
  – הלומד ילמד לפרש את הכתובים כפשוטם בעזרת טעמי המקרא הבסיסיים המלמדים על חלוקתו של הפסוק ועל קריאתו הנכונה.

תכנית 70% לעולים החדשים
תכנית הלימודים מחולקת לשני נושאים עיקריים:
נושא ראשון: ראשית- בריאת העולם, אבות האומה ועבדות וחירות.
נושא שני: עם וארצו- מההתנחלות לשופטים ולמלוכה, עם אחד שתי ממלכות, גאולה ותקומה.

תכנית 30% לעולים חדשים
בפרק זה שני נושאים:
המסגרת החוקית של העם ורות- הגיורת הראשונה.
על המורה לעמוד על הזיקה בין שני הנושאים.
התפיסה הרעיונית של החוקים: היחס ההומני לאחר, דאגה לחלשים בחברה, קבלה של האחר, צדק ומוסר חברתי
וחגי ישראל.
עקרונות אלה באים לידי ביטוי במגילת רות.