דיווח ציוני הערכה

דיווח ציוני ההערכה 

יש לדווח את ציון המבחן, המשוקלל עם הציון השנתי, כמרכיב מספר 1 בגיליון הציונים.
את ציון ההערכה החלופית המשוקלל, כמרכיב מספר 2 בגיליון הציונים.
 את הדיווח יש למלא בטופס 9588.

מפתח הערכה – בתי ספר אינטרנים

יחידה

סוג ההערכה

משקל

סמל שאלון

הולך נגד הרוח

חיצונית

40%

1361

1. מנהיגות במבחן

2. זהות וזרות במקרא

פנימית

הערכה חלופית – 50%

מבחן מפמ"ר – בגרות פנימית – 50%

אפשרויות שונות לבחירה:

ניתן להחליף את אחת מהיחידות ביחידה בית ספרית באישור מדריך מפמ"ר.

כל בית ספר ייבחר איזו יחידה תהיה בהערכה חלופית ואיזו במבחן מפמ"ר.

באישור ובתיאום עם מדריך מפמ"ר.

  • לבתי הספר יש יד נרחבת בבחירת הנושאים ובשיטות ההערכה.

60%

1362

מפתח הערכה – בתי ספר אקסטרניים ונבחני משנה

יחידה

סוג ההערכה

משקל

סמל שאלון

הולך נגד הרוח

חיצונית

40%

1361

1. מנהיגות במבחן

2. זהות וזרות במקרא

חיצונית

60%

1362