סגור תצוגת כיתה
הפרק

המלכה שנייה ושלישית – למה צריך שלוש המלכות?

פרק י (יז-כז), פרק יא (יב-טו)

שיעור שני מתוך שלושה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

שאול הומלך שלוש פעמים: בתחילה בטקס המלכה פרטי שנותר בסוד ולאחריו הומלך בשני טקסים ציבוריים – טקס אחד בבחירת אלוהים וטקס אחר בבחירת העם. מהלך זה מציע להביט בתהליך המלכות שאול, לבחון את המעבר מן הסודיות לעבר הפומביות ומבחירה אלוהית מלמעלה לעבר קבלת העם את מלכו מלמטה. מה עובר על שאול בתהליך זה? ומה עובר על העם? במהלך זה נלמד עם התלמידים את שתי ההמלכות הציבוריות שנערכו לשאול, נבחן מה מאפיין כל אחת מהן ונביט על הרצף כולו הנוצר מהן.

מומלץ ללמד את מהלך זה אחרי לימוד מלחמות שאול.

הזמנה ללימוד

בפתיחה ללימוד המלכות שאול נעסוק עם התלמידים בתהליך ובשינוי, להלן כמה הצעות:

אפשרות ראשונה- דיון:
נגדיר עם התלמידים מהו תהליך ומהו שינוי ובעקבות דבריהם נשאל:

 • האם לדעתכם תהליך ושינוי הם מושגים זהים או מקבילים זה לזה?
 • האם שינוי הוא בהכרח תהליכי?
 • האם תהליך תמיד טומן בחובו שינוי?
 • כיצד אתם מרגישים כלפי תהליכים, וכיצד כלפי שינויים?
 • מדוע פעמים רבות אנשים חוששים משינוי?

אפשרות שנייה- בין שינוי פנימי לחיצוני:
נקרא בקול או נכתוב על הלוח ציטוט מוויקיפדיה:
"יש להבחין בין שינוי פנימי, שהוא שינוי בעצם עצמו, לבין שינוי חיצוני."
(ויקיפדיה, ערך: שינוי, תהליך)

בעקבות הציטוט נחשוב עם התלמידים:

 • מה לדעתכם ההבדל בין שינוי פנימי לשינוי חיצוני?
 • תנו דוגמאות מחייכם לשינויים חיצוניים ופנימיים.
 • האם אפשר לראות מבחוץ שינויים פנימיים?
 • האם שינויים חיצוניים משפיעים גם פנימה?

אפשרות שלישית- ציטוטים:
נפזר בכיתה אוסף ציטוטים ומשפטים קצרים על אודות תהליכים ושינוי (ראו ציטוטים גם בממערך השיעור). ננחה את התלמידים לבחור כל אחד ציטוט שמדבר אליו, מסקרן אותו, נכון בעיניו או שגוי לדעתו. אפשר לחלק לתלמידים דפים ובהם מובאים הציטוטים, להקרין את הציטוטים על הלוח או לפזרם במליאה.

נזמין את התלמידים לשתף בציטוט שהם בחרו במליאה או בזוגות, נפרש את הציטוטים ונבחן את נקודת מבט התלמידים עליהם.

הזמנה לקריאה

נקרא עם התלמידים את הפסוקים המתארים את שני טקסי ההמלכה הציבוריים של שאול: פרק י פסוקים י"ז-כז ופרק יא פסוקים יב-טו. נספר בעל פה את סיפור יבש גלעד שאירע בין ההמלכות. אם התלמידים לא למדו את סיפור ההמלכה האישי מהמהלך הקודם, נקרא את כל פרק י.

לאחר הקריאה המשותפת נחלק את הכיתה לשלוש קבוצות, והן יספרו או ימחיזו את שלוש ההמלכות:

 • טקס פרטי (פרק ט פסוק כו-פרק י פסוק טז)
 • טקס פומבי בבחירת אלוהים (פרק י פסוקים יז-כז)
 • טקס ציבורי, מתוך רצון העם (פרק יא פסוקים יב-טו)

בזמן ההצגות בכיתה ננחה את התלמידים למלא טבלה המאפיינת כל אחת משלוש ההמלכות (ראו גם פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).

לאחר ההצגות ומילוי הטבלה מוצעות להלן שאלות לחשיבה או לכתיבה:

 • איזו משמעות יש לדעתכם לסדר של שלוש ההמלכות? (סדר זה יוצר תהליך שבו הפרטי קודם לציבורי, והבחירה האלוהית מובילה לבחירת העם. אפשר לחשוב על דמותו של שאול, ועל הצורך שלו בהמלכה פרטית טרם הפרסום הציבורי. ועל הרווחים העולים מכך שהמלכתו הציבורית הראשונה הייתה בחירה אלוהית מלמעלה, ולאחר הנהגתו במלחמה מול נחש העמוני העם בחר בו והמליכו מחדש)
 • חשבו שוב על נחיצות המלוכה לישראל: זקני העם ביקשו מלך, שמואל התנגד, אלוהים אפשר זאת בהסתייגות. אפשר לשער שבקרב העם היו קולות לכאן ולכאן. האם לדעתכם רצף ההמלכות מחזק את אלו התומכים בשינוי שיטת השלטון והמלכת מלך, או שיש בהן ביסוס לדעות המתנגדות למלוכה? הסבירו. (מצד אחד נראה שהתהליך משקף תמיכה בצורך במלוכה, שכן המלך הוביל את העם לניצחון במלחמה. זאת ועוד, אפשר להראות שהתהליך לא היה דיקטטורי אלא שיתף את העם. ואולם מצד שני אפשר לטעון שריבוי השלבים בתהליך מוכיח שלא כל העם רצה מלוכה. כדאי להדגיש ששינוי חברתי ופוליטי כה עמוק – מעבר להנהגת המלך הראשון – הוא תהליך המשכי ולא מעבר מיידי)

לקראת סיום העיון בפסוקים ננסה להקיף במבט רחב את דמותו של שאול. נסב את תשומת לב התלמידים לפער בין הפסיביות שאפיינה את דמותו בחיפוש האתונות עם הנער לבין הנהגתו והובלתו בהכתרתו השלישית ונשאל אותם:

 • כיצד לדעתכם אפשר להסביר פער זה?
 • מתי דמותו של שאול השתנתה וכיצד?
 • מהו התהליך שעבר שאול במהלך שלוש המלכותיו, ומהו התהליך שעבר העם במהלך זה?
 • להשערכתם, האם שאול השתנה או היחס אליו השתנה?
 • מדוע נוספו לו ביטחון וכוחות?

מתוך כך, נסגור מעגל לפתיחת השיעור:
אם פתחנו בדיון על שינוי, נשוב להגדרות שעלו מן התלמידים ונבחן לאורן את תיאור שאול:

 • האם אכן השתנה? במה?

אם פתחנו בהבחנה בין שינוי פנימי לחיצוני, נביט כעת על תהליך ההמלכות ונשאל:

 • האם השינוי של שאול היה פנימי או חיצוני?
 • האם השינוי הפנימי הוביל לביטוי חיצוני או שאולי התהליך החיצוני יצר שינוי פנימי?

אם פתחנו במאגר הציטוטים על תהליכים ושינויים, נזמין את התלמידים למצוא ציטוט אשר מתכתב לדעתם עם קורות שאול: מתאים לסיפור המקראי או דווקא מנוגד לו. נזמין את התלמידים לשתף, בכתיבה או בשיח, בזוגות או במליאה, את ההסבר לזיקה בין הציטוט שבחרו לבין הפרקים שלמדנו.

מבט לחיים

נזמין את התלמידים לעבור מסיפור שאול במקרא למציאות שלנו, לכתוב או לשתף את הכיתה במחשבותיהם על אחת משאלות אלו:

 • חשבו על שינוי חברתי רב השפעה שקורה בעולם, האם אתם בעד השינוי או נגד השינוי הזה? מדוע?
 • מה גורם לכם ללכת או לא ללכת אחרי מנהיג חדש?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: מהלך ההוראה השני מציע מבט רחב על שלוש המלכותיו של שאול המאפשר לבחון את התהליכים הנרקמים בהן.
עסקנו בתהליך ושינוי, קראנו את פסוקי ההמלכות והבנו אותם, ניתחנו ומיפינו את המאפיינים של כל אחד מטקסי ההמלכה.
מיומנויות: קריאה וניתוח הפסוקים; השוואה בין אירועים מקבילים; קישור בין דיון בציטוטים כלליים לבין סיפור הפרק המקראי.
מתודות: קריאה משתפת תוך חלוקת תפקידים בכיתה; מילוי מדדים בטבלה משווה; המחזת ההמלכות; שיח ושיתוף רגשי-אישי.

אפשר עוד...

הטלת גורל וטקס הגורלות:

 • הסבר בוויקיפדיה על גורלות ביהדות ומחוצה לה.
 • מאמר על הטלת גורלות במקרא ובמזרח הקדום.
 • מאמר נוסף על גורלות במקרא, המתמקד בפרקינו.

"האדם עושה את התפקיד, או התפקיד עושה את האדם?"

 • האם שאול השתנה בעקבות בחירתו למלך, או שבחירתו הרשמית חשפה את האיכויות שהיו טבועות בו מלכתחילה?
 • האם תואר הנהגה צריך להגיע למי שכבר הוכיח את עצמו, או שעם התואר יבואו ההישגים?

בין פרטי לציבורי
ברצף ההמלכות עובר שאול מטקס פרטי להמלכה פומבית.

 • מה לדעתכם משמעות תהליך זה?
 • מה בחייכם נשאר פרטי, ומה אתם רוצים שיהיה פומבי וגלוי?
העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
דפי עבודה והעשרה לשיעור
איך מושחים מלך - מן הקרן או מן הפַּךְ?
"אין מושחין מלכים אלא מן הקרן. שאול ויהוא נמשחו מן הפך מפני שמלכותם עתידה להישבר,...
איך מושחים מלך - מן הקרן או מן הפַּךְ?
"וַיִּקַּח שְׁמוּאֵל אֶת פַּךְ הַשֶּׁמֶן וַיִּצֹק עַל רֹאשׁוֹ וַיִּשָּׁקֵהוּ, וַיֹּאמֶר הֲלוֹא כִּי מְשָׁחֲךָ ה' עַל נַחֲלָתוֹ לְנָגִיד." (פסוק א)

קרן משיחה משנהב מהמאה ה-14 לפנה"ס, מגידו. באדיבות רשות העתיקות

"אין מושחין מלכים אלא מן הקרן. שאול ויהוא נמשחו מן הפך מפני שמלכותם עתידה להישבר, דוד ושלמה נמשחו מן הקרן מפני שמלכותן מלכות עולמים"

(תוספתא, מסכת סנהדרין, פרק ד, ו).

 • מהי הטענה של המדרש בנוגע למלכות שאול? אם כך, האם שאול היה אדון לגורלו או עבד לגורלו?
כל הכבוד!
מפני מה זכה שאול למלכות? מפני הענווה, שנאמר: "פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו",...
כל הכבוד!
"וּבְנֵי בְלִיַּעַל אָמְרוּ מַה יֹּשִׁעֵנוּ זֶה וַיִּבְזֻהוּ וְלֹא הֵבִיאוּ לוֹ מִנְחָה, וַיְהִי כְּמַחֲרִישׁ." (פסוק כז)

sewluang/shutterstock.com

מפני מה זכה שאול למלכות? מפני הענווה, שנאמר: "פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו", שקל עבדו כיוצא בו.
(עיבוד לתוספתא, מסכת ברכות, פרק ד, טז)

מפני מה נענש שאול? מפני שמחל על כבודו, שנאמר: "ובני בליעל אמרו: מה יושיענו זה ויבוזוהו ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש".
(תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף כב עמוד ב)

 • מה ההבדל בין ענווה לבין מחילה על כבוד? מדוע ענווה נתפסת כחיובית ומחילה על כבוד כשלילית? וכיצד שני הנושאים קשורים לגורלו של שאול?
נֶחְבָּא אֶל הַכֵּלִים
במעמד כל השבטים, שמואל מפיל גורלות. הפּוּר נפל על שאול, אבל שאול לא נמצא. מצא...
נֶחְבָּא אֶל הַכֵּלִים
"וַיַּקְרֵב אֶת שֵׁבֶט בִּנְיָמִן לְמִשְׁפְּחֹתָיו וַתִּלָּכֵד מִשְׁפַּחַת הַמַּטְרִי וַיִּלָּכֵד שָׁאוּל בֶּן קִישׁ וַיְבַקְשֻׁהוּ וְלֹא נִמְצָא. וַיִּשְׁאֲלוּ עוֹד בַּה' הֲבָא עוֹד הֲלֹם אִישׁ, וַיֹּאמֶר ה' הִנֵּה הוּא נֶחְבָּא אֶל הַכֵּלִים." (פסוקים כא-כב)

Lolostock/shutterstock.com

במעמד כל השבטים, שמואל מפיל גורלות. הפּוּר נפל על שאול, אבל שאול לא נמצא. מצא לו זמן להסתתר במקום שבו מאוחסנים הכלים של העם…

להמשך קריאה

היום הביטוי "נֶחְבָּא אֶל הַכֵּלִים" מתאר אדם צנוע, אדם שאינו מעוניין בפרסום ובכבוד שכרוכים בתפקיד ציבורי.

אמרו חז"ל: "כל המחזר על הגדולה, גדולה בורחת ממנו, וכל הבורח מן הגדולה, גדולה מחזרת אחריו" (תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף יג עמוד ב).

 • לפי האִמרה הזו, מהי דרכו של שאול? האם לדעתכם אדם שבורח מגְדֻלָה מתאים להנהיג את העם?
הגם שאול בנביאים?
  "הֲגַם שָׁאוּל בַּנְּבִיאִים"? – מקורו של הביטוי הוא בפרק זה. שאול, שמגיע ממשפחה מוכרת...
הגם שאול בנביאים?
"וַיְהִי כָּל יוֹדְעוֹ מֵאִתְּמוֹל שִׁלְשֹׁם וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה עִם נְבִאִים נִבָּא, וַיֹּאמֶר הָעָם אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ מַה זֶּה הָיָה לְבֶן קִישׁ הֲגַם שָׁאוּל בַּנְּבִיאִים. וַיַּעַן אִישׁ מִשָּׁם וַיֹּאמֶר וּמִי אֲבִיהֶם, עַל כֵּן הָיְתָה לְמָשָׁל הֲגַם שָׁאוּל בַּנְּבִיאִים." (פסוקים יא-יב)

רחוב הנביאים בתל אביב. צילום: דבורה גרודה

רחוב שאול המלך בתל אביב. צילום: דבורה גרודה

 

"הֲגַם שָׁאוּל בַּנְּבִיאִים"? – מקורו של הביטוי הוא בפרק זה. שאול, שמגיע ממשפחה מוכרת ומכובדת, מפתיע את מכריו בהצטרפותו לחבורת הנביאים.

להמשך קריאה

ולפיכך הם שואלים בתמיהה, האם שאול הוא אחד מהנביאים?
בלשון ימינו משמש הביטוי במשמעות מושאלת, ומשתמשים בו כשרוצים לציין אדם שמתחיל לפתע לעסוק בדבר שלא ראוי לו או שאינו בקי בו.

 • מה אפשר ללמוד מהפתגם על מעמדו של שאול ועל מעמדם של הנביאים באותה תקופה? (ראו: ירמיהו כט, כו)
שאול ושמואל
האחיזה של שני הגברים זה בזה, הבעות פניהם שיש בהן מן העצבות ואולי אף מן...
שאול ושמואל
"וַיִּקַּח שְׁמוּאֵל אֶת פַּךְ הַשֶּׁמֶן וַיִּצֹק עַל רֹאשׁוֹ וַיִּשָּׁקֵהוּ..." (פסוק א)

שאול ושמואל. © עדי נס

האחיזה של שני הגברים זה בזה, הבעות פניהם שיש בהן מן העצבות ואולי אף מן החרדה, שיערם הארוך, קמטי הפנים, הפצעים על העור, השקיות מתחת לעיניים, התאורה הדרמטית, גודלו של הצילום – יוצרים סצנה מלאת רגש ובה שני אנשים הנאחזים זה בזה, ונדמה כי הצעיר חוסה בצילו של המבוגר המנסה להעניק לו הגנה.

להמשך קריאה

כאשר אנו קוראים את שם הצילום – שאול ושמואל – אזי מערכת היחסים הקרובה והמורכבת המוכרת לנו מהפרק מוסיפה רובד נוסף של משמעות לקשר המתואר בצילום. על אף התנגדותו הראשונית של שמואל לרעיון המלוכה, ניכר כי לאחר מכן הפך הקשר בינו לבין שאול קרוב, עד כדי כך שכששמואל משך את שאול למלך הוא נשק לו ("וַיִּקַּח שְׁמוּאֵל אֶת פַּךְ הַשֶּׁמֶן וַיִּצֹק עַל רֹאשׁוֹ וַיִּשָּׁקֵהוּ" – שמואל א י, יא).

מתוך ענת בסר, חברת הצוות הבין תחומי במטח

יש הטוענים שהאָמָּן שיבץ בתמונה רמזים לעתיד לבוא:

 • שימו לב למבטו של שמואל הנביא, המכונה גם "הרואה". מה מבטו מביע?
 • הביטו בידו של שאול. במה הוא אוחז? (ראו: שמ"א טו, כו-כח)
 • על מה מרמזים פרטים אלו?
פלשבק קדימה
על אף שאנו בראשית דרכו של שאול הצעיר, נביט עתה קדימה, דרך השיר, אל רגעיו...
פלשבק קדימה
"וּבְנֵי בְלִיַּעַל אָמְרוּ מַה יֹּשִׁעֵנוּ זֶה וַיִּבְזֻהוּ וְלֹא הֵבִיאוּ לוֹ מִנְחָה, וַיְהִי כְּמַחֲרִישׁ." (פסוק כז)

שדה חרוש. Karen Kaspar/shutterstock.com

חישקה אלישבע, מתוך ויקישיתוף

על אף שאנו בראשית דרכו של שאול הצעיר, נביט עתה קדימה, דרך השיר, אל רגעיו האחרונים.

למילות השיר

תפילת שאול האחרונה / דן פגיס

אלוהי, כבקר בחריש
בין כל אבניך הייתי איתן
בעול רעמיך הייתי מחריש
ותהי שתיקתי לי לשטן.

יגע אני. ואתה את מעיל המלכות
מסיר מכתפי, ובתום רגביך טומן ארגמן צבאך השחוט.
הו אלוהי, הרם, הרודה,
היורד לנפשי כסופה לשדה,
קצירך לפניך. אמן.

כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם

 • מהם יחסי הכוחות המוצגים בשיר בין אלוהים לשאול?
 • איזה חלק בשיר מתייחס למסופר בפרק?
קבר רחל
האות הראשון שניתן לשאול הוא מפגש עם אנשים ב"קְבֻרַת רָחֵל". מבחינה גאוגרפית – הפסוק מאתגר...
קבר רחל
"בְּלֶכְתְּךָ הַיּוֹם מֵעִמָּדִי וּמָצָאתָ שְׁנֵי אֲנָשִׁים עִם קְבֻרַת רָחֵל בִּגְבוּל בִּנְיָמִן…" (פסוק ב)

קבר רחל, ציור מ-1911 מתוך הספר: "The Heart of the Bible" by Ella Broadus Robertson". מתוך ויקישיתוף

האות הראשון שניתן לשאול הוא מפגש עם אנשים ב"קְבֻרַת רָחֵל".

להמשך קריאה

מבחינה גאוגרפית – הפסוק מאתגר את הזיהוי של קבר רחל דרומית לירושלים בקרבת בית לחם. מבחינה רעיונית – חשוב לזכור שרחל הייתה אימו של בנימין, אבי שבטו של שאול.

תחנת המוצא במסעו של שאול היא במקום שבו קבורה רחל, אֵם שִׁבְטוֹ. רחל מתה בדרך ונקברה שם, ולא במערת המכפלה – נחלת הקבר הרשמית של משפחת האבות.

 • האם יש פה רמז לעתידו של שאול? סופו יהיה דומה לזה של רחל, פתאומי ובשולי הפַּנְתֵּאוֹן היהודאי של בית דוד.
גִּלְגָּל
גִּלְגָּל נמצאת ליד יריחו. ביהושע פרק ד מתואר כי הוקם שם גל אבנים לזכר נֵס...
גִּלְגָּל
"וְיָרַדְתָּ לְפָנַי הַגִּלְגָּל וְהִנֵּה אָנֹכִי יֹרֵד אֵלֶיךָ לְהַעֲלוֹת עֹלוֹת לִזְבֹּחַ זִבְחֵי שְׁלָמִים, שִׁבְעַת יָמִים תּוֹחֵל עַד בּוֹאִי אֵלֶיךָ וְהוֹדַעְתִּי לְךָ אֵת אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה." (פסוק ח)

צילום אוויר של גלגל ארגמן ליד מושב ארגמן, צילום: Adam Zartal אדם זרטל

גִּלְגָּל נמצאת ליד יריחו. ביהושע פרק ד מתואר כי הוקם שם גל אבנים לזכר נֵס חציית הירדן (ואולי מכאן נובעת משמעות השם).

להמשך קריאה

שאול מתבקש לרדת מההר אל גלגל שבבקעת הירדן, בלי לדעת שבפרק הבא הוא יומלך בה, בפעם השלישית.

 • בשנת 1970 הוקם בבקעת הירדן קיבוץ בשם "גלגל". האם תדעו לתת דוגמה נוספת של יישוב ישראלי שקרוי על שם יישוב מתקופת המקרא?
נֵבֶל וְתֹף וְחָלִיל וְכִנּוֹר
    המוזיקה היא כלי מַרְפֵּא וְהִתְעַלוּת רוחנית בתרבויות רבות. שאול פוגש בקבוצת נביאים העושה...
נֵבֶל וְתֹף וְחָלִיל וְכִנּוֹר
"וִיהִי כְבֹאֲךָ שָׁם הָעִיר וּפָגַעְתָּ חֶבֶל נְבִיאִים יֹרְדִים מֵהַבָּמָה וְלִפְנֵיהֶם נֵבֶל וְתֹף וְחָלִיל וְכִנּוֹר וְהֵמָּה מִתְנַבְּאִים. וְצָלְחָה עָלֶיךָ רוּחַ ה' וְהִתְנַבִּיתָ עִמָּם וְנֶהְפַּכְתָּ לְאִישׁ אַחֵר." (פסוקים ה-ו)

IgorijArt/shutterstock.com

מנגנת בתוף, צלמית חרס, המאה השמינית לפנה"ס. צילום: © המוזיאון הימי הלאומי, חיפה. באדיבות רשות העתיקות. מתוך ויקשיתוף, CC BY-SA 3.0

 

 

המוזיקה היא כלי מַרְפֵּא וְהִתְעַלוּת רוחנית בתרבויות רבות.

להמשך קריאה

שאול פוגש בקבוצת נביאים העושה שימוש בכלי נגינה לשם הגעה למצב של התנבאות. הנגינה מביאה לכך שרוח אלוהים שורה על שאול והוא נהפך "לאיש אחר".

 • בתרבויות רבות המוזיקה היא כלי דתי ורוחני המְרוֹמֵם וּמְרַגֵּשׁ את האדם. חפשו שתי דוגמאות לכך, אחת מהתרבות היהודית ואחת מתרבות אחרת.
פך השמן ומשיחת המלך
  משיחת המלך סימלה את הקדשתו לתפקיד מטעם האל, ולכן מכֻנֶה המלך גם משיח ה'....
פך השמן ומשיחת המלך
"וַיִּקַּח שְׁמוּאֵל אֶת פַּךְ הַשֶּׁמֶן וַיִּצֹק עַל רֹאשׁוֹ וַיִּשָּׁקֵהוּ, וַיֹּאמֶר הֲלוֹא כִּי מְשָׁחֲךָ ה' עַל נַחֲלָתוֹ לְנָגִיד." (פסוק א)

מהספר Bible primer, Old Testament, for use in the primary department of Sunday schools, מתוך ויקישיתוף

פך עשוי חרס, חרבת קייאפה, תקופת הברזל. צילום: קלרה עמית, באדיבות רשות העתיקות

 

משיחת המלך סימלה את הקדשתו לתפקיד מטעם האל, ולכן מכֻנֶה המלך גם משיח ה'.

להמשך קריאה

נראה כי במקורה סימלה יציקת שמן על ראש אדם את טיהורו. בעקבות הטיהור מאציל ה' מחסדו ומרוּחו על המלך והופך אותו לאיש אחר. על הנוהג למשוח מלכים מעיד כבר משל יותם: "הָלוֹךְ הָלְכוּ הָעֵצִים לִמְשֹׁחַ עֲלֵיהֶם מֶלֶךְ…" (שופטים ט, ח).

(עיבוד. שמעון בר אפרת, מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא, 1996, שמואל א, עמ' 142. הוצאת עם עובד)

 • בפרק מתוארות שתי הַמְלָכוֹת של שאול, האחת נעשתה בסתר והאחרת לפני העם כולו. המשיחה בשמן נעשתה בסתר, מה היה עיקר תפקידה?
חדשות התנ"ך: המלך הראשון
קרדיט: חדשות התנ"ך: המלך הראשון/חינוכית ראשונים בעולם, 2016 בחדשות התנ"ך בחרו להציג בין היתר את...
חדשות התנ"ך: המלך הראשון
"וַיָּבֹאוּ שָׁם הַגִּבְעָתָה וְהִנֵּה חֶבֶל נְבִאִים לִקְרָאתוֹ וַתִּצְלַח עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים וַיִּתְנַבֵּא בְּתוֹכָם." (פסוק י)

קרדיט: חדשות התנ"ך: המלך הראשון/חינוכית ראשונים בעולם, 2016

בחדשות התנ"ך בחרו להציג בין היתר את הצטרפותו של שאול לחבל (קבוצת) הנביאים והתנבאותו עימם.

להמשך קריאה

הסרטון עורך הקבלה, בדרך הומוריסטית, בין מעשה שאול והנביאים לבין תנועת "ילדי הפרחים" האמריקאית משנות ה-60 (של המאה ה-20). "ילדי הפרחים", שנקראו גם "הִיפִּים", התנגדו למלחמה וקראו להחליפה בתרבות של מוזיקה. הם הטיפו לשלום, לשוויון ולאהבה בין בני האדם.

 • באותה תקופה ועד היום, היו שביקרו את "ילדי הפרחים" ודרכם. כיצד נהגו מכריו של שאול בראותם אותו יחד עם הנביאים?
גרסת האנימציה
גם הסרטון שלפניכם, בסגנון Whiteboard (אנימציה על לוח לבן), הוא מַעֲשֶׂה פרשנות – בהחלטות העריכה,...
גרסת האנימציה

גם הסרטון שלפניכם, בסגנון Whiteboard (אנימציה על לוח לבן), הוא מַעֲשֶׂה פרשנות – בהחלטות העריכה, בסגנון האיורים ובתוספות על הפסוקים.
צפו בסרטון ושימו לב לפרטים.

 • באילו שלושה חלקים בפרק מתמקד הסרטון?
 • באיזה אופן מוצגת דמותו של שאול?
 • האם הסרטון נאמן למופיע בפסוקים?

קרדיט: 929 שאול המלך – שמואל א ח- טו / 929 תנך ביחד, 2015