סגור תצוגת כיתה
הפרק

מלאכים כבני אדם

פסוקים א-יט

שיעור ראשון מתוך שלושה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

נלמד את סיפור הכנסת האורחים של אברהם והבשורה שקיבל על הולדת בנו. נעסוק בזהותם של אורחיו, בנכונותו של אברהם לארחם ובתגובתם של אברהם ושרה לבשורה שקיבלו מאורחיהם. מתוך עיון במסופר ומתוך השוואה לסיפור הבשורה בפרק יז פסוקים טו-כא, נעמוד על ייחודיותה של בשורה זו ונבחן את מעשיהם של אברהם ושרה. מתוך הלימוד נעורר דיון מוסרי סביב השאלה: עד כמה ראוי להתייחס לאנשים באופן שונה בשל זהותם?

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – מלאכים או בני אדם:
נציג בפני התלמידים שתי תמונות: ציור קיר של אברהם והמלאכים של יוהן לוקס קרקר ותמונה של אברהם והמלאכים של אנטוניו גונזלס ולסקז.
נשאל את התלמידים:

 • מהו הרגע המתואר בכל תמונה?
 • כיצד מוצגים אורחיו של אברהם בכל תמונה? מה עושה אברהם?
 • כיצד אפשר להבין את ההבדלים בציור האורחים בין התמונות? (אפשר להציע שמדובר במחלוקת הפרשנית על זהות האורחים, או ברגעים שונים במהלך המפגש – בציור הראשון אברהם עדיין אינו יודע שהאורחים הם מלאכים, ובשני מתואר את השלב שבו נודעה לאברהם זהות אורחיו).

אפשרות שנייה – הכנסת אורחים במדבר:
נתבונן בתמונה של הכנסת אורחים במאהל בדואי בכסייפה ונדון בכיתה:

 • מה ידוע לכם על מנהג הכנסת האורחים אצל הבדואים? (אפשר להיעזר במאמרה הקצר של אופירה גל על מנהגי האירוח של הבדואים – ראו ב'אפשר עוד…')
 • מה עשוי להיות הקשר בין האופי הנוודי של הבדואים והמיקום הגיאוגרפי שלהם לבין החשיבות הרבה שהם מעניקים להכנסת אורחים?
 • לאור זאת, כיצד אפשר להסביר את הכנסת האורחים של אברהם אבינו בסיפור המקראי?

אפשרות שלישית – בשורות טובות:
נאזין לשירו של חנן בן ארי: 'בשורות טובות' ונדון בשאלות המובאות בעזר ההוראה.

הזמנה לקריאה

שלב ראשון:
נקרא את פסוקים א-טז ונסמן עם התלמידים פעלים ומילים המתייחסות לאורחיו של אברהם בלשון רבים ובצבע אחר פעלים ומילים המורות על אורח יחיד.

אפשר לחלק את הקריאה לארבעה קוראים (פסוקים א-ה, ו-ח, ט-יב, יג-טז) ולבקש מארבעה מתנדבים נוספים להציג בפנטומימה את מעשי אברהם לפי המסופר. על הלוח נצייר או נייצג את שאר הדמויות (ה', שלושה אנשים, שרה) ונבקש מהמתנדבים לפנות לדמויות לפי המסופר.

נציג על הלוח את הפרק ונסמן את המילים המורות על מספר האורחים (אחד או רבים), ראו דף עבודה (ראו גם פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).

נבחן יחד בכיתה:

 • מי נראה אל אברהם בקטע זה? (ה', שלושה אנשים)
 • איך אפשר להסביר את המעבר מלשון יחיד ללשון רבים בפסוקים אלה? (יש שלשה אפשרויות הסבר: הסבר ראשון הוא שמדובר בשני ביקורים מקבילים: של ה' ושל שלושת האנשים והסיפור משלב בין שני הביקורים; אפשרות שנייה היא שמדובר בביקור אחד של אלוהים שמיוצג על ידי שלושת האנשים – אלוהים מתגלה לאברהם דרך שלושת האורחים; ההסבר השלישי הוא שכל הדו-שיח הוא בין שלושת האורחים-מלאכים לבין אברהם, ופעמים בלשון המקרא מתייחסים לרבים בלשון יחיד)
 • אל מי פונה אברהם בפסוק ג? מהן שתי המשמעויות האפשריות של המילה 'אדני' בהקשר זה? (אלוהים או אדונים שלי – רבותיי)
 • מה מציע אברהם לאורחיו? (מעט מים, מנוחה בצל ופת לחם)
 • האם לדעתכם אברהם מודע לזהות אורחיו בשלב זה של הסיפור?
 • למי שפתח בתמונות אפשר לחזור ולשאול לאור התמונות- האם לשאלת זהות האורחים יש השפעה על הבנת הסיפור? כיצד? (האירוח הנדיב של אברהם מואר אחרת אם ידע שמדובר במלאכי ה', או אם חשב שהוא מארח בני אדם)

שלב שני:
נקרין את פסוקים ו-ח על הלוח ונמנה יחד את הפעולות שעשה אברהם (סך הכול תשע פעולות). אחר כך נחפש מילים שמעידות על הזריזות בפעולות (שורש מה"ר, רץ) – ראו דף עבודה (ראו גם פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).

 • מה מודגש בתיאור מעשיו של אברהם בפסוקים אלה? (המהירות שבה פעל)
 • מה מלמדת ההשוואה בין מה שהציע אברהם לאורחיו למה שנתן להם בסופו של דבר? (נדיבות, מעשיות, "אומר מעט ועושה הרבה", מארח "מכל הלב"…)
 • האם לדעתכם גילה אברהם בשלב זה את זהותם האמיתית של אורחיו?
 • מה אפשר ללמוד מתיאור זה על דמותו של אברהם? (דואג מאוד לאורחים, נדיב מאוד)

שלב שלישי:
נעיין שוב בפסוקים ט-טז ונסכם את המתרחש עם התלמידים:

 • מהי הבשורה? (פסוק י)
 • כיצד מגיבה שרה ומדוע? (פסוקים יא-יב)
 • מה הכוונה במילים "חָדַל לִהְיוֹת לְשָׂרָה אֹרַח כַּנָּשִׁים"? (נסביר בקצרה שבגילים מתקדמים פוסקת הווסת)
 • מה מבהיר ה' לאברהם ושרה? (פסוקים יג-יד)

נקרא את פסוקים יז-יט ונחשוב יחד:

 • מהו הקשר בין הבשורה על הולדת בן לאברהם ושרה ובין ההבטחה המוזכרת בפסוקים יז-יט? (ברכת הזרע מתחילה להתממש בהולדת בן לאברהם)
 • מה עשוי להיות הקשר בין התנהגותו של אברהם בפרק ובין התכונות שמיוחסות לו בפסוקים יז-יט? (אברהם מגלה במעשיו רוחב לב, חסד וכבוד רב לה' ולשלוחיו)

נסכם: אברהם ושרה זוכים לבשורה על בנם שעתיד להיוולד, אך ההקשר של הבשורה אינו ברור כל כך. ראינו שאברהם מגלה זריזות ונדיבות יוצאות דופן באירוח, גם כאשר לא ברור אם הוא יודע מי הם אורחיו. אף ששרה שותפה להכנת הסעודה היא מקפידה להישאר באוהל ולא לצאת אל האורחים, אך אלה מחפשים אותה כדי לבשר לה את הבשורה. בתגובה לבשורה שרה צוחקת וננזפת בדו-שיח מאוד לא שגרתי בינה לבין ה'.

 • מהי המשמעות של סיפור זה ומדוע בחר ה' לבשר את הבשורה באופן זה?

שאלה זו מתחדדת לאור העובדה שאברהם כבר התבשר על הולדת יצחק בפרק יז. בשלב הבא ננסה להתיר את הסבך ולהבהיר את הכפילות.

שלב רביעי:
נעבור לעיין בפרק יז פסוקים טו-כא מתוך השוואה לסיפור בפרק יח ונעמוד על היחס בין הסיפורים.

נקרא את המסופר ונבקש מהתלמידים למצוא הקבלות למסופר בפרק יח פסוקים ט-טז (ראו דף עבודה. נמצא גם בממערך השיעור).

לאחר תשובות התלמידים, נקרין על הלוח את ההשוואה הכוללת הדגשות של נקודות הדמיון (ראו דף עבודה. נמצא גם בממערך השיעור).

נמשיך ונדון בכיתה:
לאור הדמיון הרב קל יותר לזהות את השוני.

 • מהי הייחודיות של כל סיפור? במה הם שונים זה מזה? (הסיפור בפרק יז: הבשורה לאברהם בלבד לצד שינוי שם ומצוות ברית מילה, אברהם צוחק; הסיפור בפרק יח: הבשורה לאברהם ושרה יחד לצד סיפור הכנסת האורחים, שרה צוחקת)
 • מדוע לדעתכם יש צורך בבשורה הנוספת? למה ה' לא הסתפק בבשורה לאברהם בברית המילה?

נסכם ונאמר כי ייתכן שהבשורה בפרק יח מבקשת לגלות לנו דבר נוסף, ללמד אותנו עוד על אברהם ושרה. הבשורה הנוספת בפרק יח אינה אלא ניסיון לאברהם ולשרה, שבוחן את הדרך שבה יקבלו אורחים ביום חם ואת הדרך שבה יקבלו את הבשורה. קבלת האורחים מעידה על דמותם הייחודית של אברהם ושרה ומקשרת את הולדת יצחק למידותיהם הטובות. האירוח הנדיב והמסור מעיד על מידותיהם התרומיות של אברהם ושרה, אך עם זאת שרה עדיין נשארת במישור הריאלי, ומתקשה להאמין שלעת זקנתה תלד (להרחבת העיון בדו-שיח בין ה' לשרה דרך טעמי המקרא ראו 'אפשר עוד…').

מבט לחיים

אפשרות ראשונה:
נראה שזהותם האמיתית של האורחים שביקרו את אברהם אינה ידועה לאברהם כשהם מגיעים. נראה גם שהוא מזמין אותם לאוהלו ולשולחנו בלי היסוס ובלי לתהות על קנקנם. בהמשך אברהם גם מקשיב דבריהם ומקבל את בשורתם.
נעורר דיון בכיתה על היחס שאנחנו נותנים לאנשים שונים על פי זהותם:

 • עד כמה משפיעה זהותו (מוצאו/מעמדו/גילו/אופיו וכו') של אדם על מידת נכונותכם לעזור לו?
 • למי הייתם מסייעים? למי לא? מדוע?
 • למי אתם נוטים להקשיב ולקבל את דבריו? למי לא?
 • האם לדעתכם, ראוי לתת יחס שווה לכל אדם בלי קשר לזהותו? מדוע? האם זה אפשרי?

אפשרות שנייה:
לפעמים רוצים מאוד משהו, מתייאשים קצת ופתאום הוא מתרחש.

 • איך אתם מגיבים כשזה קורה לכם?
 • מה התחושות שמלוות את הרצון עד ההתרחשות ומה קורה כשפתאום מבינים שמה שחולמים עליו כל כך הרבה זמן מתרחש?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: למדנו על הכנסת האורחים של אברהם ועל הבשורה שהאורחים מביאים אתם. התמקדנו באופן שבו שרה ואברהם מקבלים את הבשורה על הולדת יצחק. השווינו בין הבשורות בפרק יז ובפרק יח.
מיומנויות: זיהינו מילים מנחות ועמדנו על הבדלים בכינויי הגוף ככלים להבנת תוכן הסיפור; השווינו בין סיפורים.
מתודות: פתחנו בגירוי ללמידה מתוך יצירות אומנות או מתוך היכרות עם תרבות או מתוך האזנה לשיר. המשכנו בלימוד הפרק בשלבים, דרך הצעות יצירתיות לקריאה ועיון בעיצוב האומנותי של הסיפור עבור בהשוואתו לסיפור מקראי קרוב וכלה בדיון מוסרי אישי סביב שאלות שעולות מן הסיפור.

אפשר עוד...

אמת ושלום:
השינוי המכוון שה' עושה בדברי הספק שהטילה שרה בבשורה על הולדת יצחק עורר את חז"ל לראות בדברי ה' שינוי מן האמת לצורך השכנת שלום בין שרה לאברהם. נעיין במדרש ונדון בגבולות החובה לומר אמת.

ילד אחד – שתי בשורות:
מאמרו של תמיר גרנות שתי הבשורות על הולדת יצחק מרחיב את ההשוואה והדיון על הצורך בשתי הבשורות ומה אפשר ללמוד מכל אחת מהן (קישור למאמר בעזר ההוראה: מאמר תמיר גרנות).

 • מהם ההבדלים בין הבשורות על פי המאמר?
 • מה מייצגים השמות השונים של האל (ה', א-לוהים) בשתי הבשורות?
 • כתבו תגובה למאמר והביעו דעתכם על הרעיונות המוצגים בו.

טעמי המקרא:
נוכל להעמיק בהבנת הדו-שיח בין ה' לשרה דרך לימוד של טעמי המקרא ושל המשמעויות השונות של המילה 'כי'. נתמקד בפסוק טו נכתוב אותו על הלוח ונזמין תלמידים להוסיף לו סימני פיסוק לפי הצורך: פסיק, נקודה, נקודתיים, סימן קריאה, סוגריים…
דרך התוספות של התלמידים נחדד את ההבנה של חלקי הפסוק ומשמעותו של כל חלק.

נבקש מהתלמידים לשים לב לטעמי המקרא בפסוק ולהיעזר בהם כדי לבדוק את הפיסוק שהוסיפו.
לדוגמה: טו וַתְּכַחֵ֨שׁ שָׂרָ֧ה לֵאמֹ֛ר: "לֹ֥א צָחַ֖קְתִּי" (כִּ֣י יָרֵ֑אָה). וַיֹּ֥אמֶר: "לֹ֖א, כִּ֥י צָחָֽקְתְּ!"

בתוך כך, נפנה את תשומת ליבם של התלמידים לשימושים השונים של המילה 'כי' בשתי הופעותיה בפסוק. נזכיר שבלשון המקרא למילה 'כי' יש שימושים שונים: אם / שמא / אלא / אשר = מפני ש…, ונשאל:

 • מה המשמעות של המילה כי בפסוק? (1. מפני ש, 2. אלא)

הבדואים:
להעשרה ולהשוואה להכנסת האורחים של אברהם אפשר להציג את המאמר "הבדואים – הכנסת אורחים" של אופירה גל.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
אברהם והמלאכים קרקר
ציור קיר של יוהן לוקס קרקר – צייר אוסטרו-צ'כי בן המאה ה-18 מתקופת הבארוק. הציור...
אברהם והמלאכים קרקר

ציור קיר של יוהן לוקס קרקר – צייר אוסטרו-צ'כי בן המאה ה-18 מתקופת הבארוק. הציור הוא חלק מסדרת ציורים במבנה קשתות מרובע בעיר יאסוב שבסלובקיה.
בציור נראים אורחי אברהם כבני אדם לכל דבר, ואברהם מגיש בפניהם דבר מאפה. ברקע אפשר להבחין בשרה בפתח הבית. מעניין לשים לב לרגליים היחפות של האורחים, למקל הנדודים של הדמות העומדת מימין ולקומפוזיציה בכלל.

אברהם והמלאכים ולסקז
ציור קיר של גונזלס ולסקז, צייר מתקופת הבארוק המאוחרת בספרד במאה ה-18. הציור צויר במקור...
אברהם והמלאכים ולסקז

ציור קיר של גונזלס ולסקז, צייר מתקופת הבארוק המאוחרת בספרד במאה ה-18. הציור צויר במקור על גומחה בכנסייה עתיקה ברומא שבאיטליה.
בציור נראים אורחי אברהם כמלאכים, ואברהם משתחווה להם. זווית הציור וצבעי הרקע משווים להתרחשות ממד על-טבעי-נבואי.

הכנסת אורחים בדואית
Nati Harnik חאפלה בדואית, בתוך אוהל, ביישוב הבדואי "כסייפה". מתוך: ויקיפדיה Government Press Office (Israel),...
הכנסת אורחים בדואית

Nati Harnik חאפלה בדואית, בתוך אוהל, ביישוב הבדואי "כסייפה". מתוך: ויקיפדיה Government Press Office (Israel), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

בשורות טובות
איזו בשורה טובה היית רוצה לשמוע? מי היית רוצה שיבשר לך אותה? מתי? איך בדיוק?...
בשורות טובות

 • איזו בשורה טובה היית רוצה לשמוע?
 • מי היית רוצה שיבשר לך אותה? מתי? איך בדיוק?
 • האם לדעתכם, יש השפעה לדרך שבה נמסרת הבשורה ולזהות המבשר על מקבל הבשורה ועל ההתגשמות של הבשורה במציאות? מהי ההשפעה?

קרדיט: חנן בן ארי הערוץ הרשמי בתאריך: 20 במרץ 2018.

דפי עבודה והעשרה לשיעור
יבמות סה ע"ב
גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו. דמעיקרא (שבהתחלה) כתיב (בראשית יח, יב) 'ואדוני...
יבמות סה ע"ב

גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו. דמעיקרא (שבהתחלה) כתיב (בראשית יח, יב) 'ואדוני זקן' ולבסוף כתיב: 'ואני זקנתי'.

 • האם שקר יכול להיות מעשה מוסרי לפעמים? מתי? מי קובע?
מאמר תמיר גרנות
למאמר 'שתי הבשורות על הולדת יצחק' מאת תמיר גרנות מתוך אתר הר עציון
מאמר תמיר גרנות

למאמר 'שתי הבשורות על הולדת יצחק' מאת תמיר גרנות מתוך אתר הר עציון

האומץ להתנגד
"אמר רבי לוי: שני בני אדם אמרו דבר אחד, אברהם ואיוב. אברהם, חלילה לך מעשות...
האומץ להתנגד
"חָלִלָה לְּךָ מֵעֲשֹׂת כַּדָּבָר הַזֶּה לְהָמִית צַדִּיק עִם רָשָׁע וְהָיָה כַצַּדִּיק כָּרָשָׁע חָלִלָה לָּךְ הֲשֹׁפֵט כָּל הָאָרֶץ לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט". (יח, כה)

Crystal Eye Studio/shutterstock.com

"אמר רבי לוי: שני בני אדם אמרו דבר אחד, אברהם ואיוב. אברהם, חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע. איוב, אמר (איוב ט): אחת היא, על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה. אברהם נטל עליה שכר, איוב, נענש עליה."

(בראשית רבה מט, ט)

להמשך קריאה

במקרא מסופר על שני אנשים שהעזו לעמוד מול אלוהים ולהעמיד בשאלה את הצדק האלוהי (תאודיצֵאה) – איוב ואברהם. בעוד איוב העמיד למבחן את הצדק האלוהי בשל הסבל האישי שלו, אברהם עושה זאת בעבור אחרים, ועוד בטרם נעשה מעשה.
האומץ של אברהם מצד אחד, ואמונתו כי הצדק האלוהי מושלם מצד שני, מבהיר לנו שני דברים: האחד, אברהם מפגין איכויות שמבהירות לנו מדוע הוא נבחר להיות אבי האומה; האחר, משפט צדקה ייעשה על ידי דיון והטלת ספק, לא באופן עיוור ולא על ידי המתנשא על עמו.

 • האם שאלות אברהם ראויות או שהן ביטוי לאמונה בעייתית?
מי היו שלושת האורחים?
מדוע תיאור הדמויות הוא פעם בלשון יחיד ופעם בלשון רבים? בשל חוסר ההתאמה בין פסוק...
מי היו שלושת האורחים?
"וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם. וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו". (יח, א–ב)

אומן לא ידוע, אברהם פוגש בשלושת המלאכים, 1000, נמצא ב St. Sophia of Kyiv, מתוך ויקישיתוף

מדוע תיאור הדמויות הוא פעם בלשון יחיד ופעם בלשון רבים? בשל חוסר ההתאמה בין פסוק א לפסוק ב אף אפשר לתהות האם מדובר בסיפור אחד או בשני סיפורים שונים שהשתלבו יחד.

להמשך קריאה ולקריאת המדרש

לפי רש"י, מדובר דווקא בשני ביקורים. האחד הוא מעין ביקור חולים שמבקר אלוהים את אברהם, לאחר שעבר ברית מילה; והאחר הוא של שלושת האורחים, שמטרת ביקורם היא הבשורה על לידת יצחק. בשלב מסוים שני מלאכים המשיכו לשליחותם לסדום, בעוד השלישי – הוא אלוהים – נשאר עם אברהם לדיון על סדום.

"והנה שלשה אנשים" – אחד לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם שאין מלאך אחד עושה שתי שליחות (ב"ר) תדע לך שכן כל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים ויאכלו ויאמרו אליו ובבשורה נאמר ויאמר שוב אשוב אליך ובהפיכת סדום הוא אומר כי לא אוכל לעשות דבר לבלתי הפכי (ב"ר) ורפאל שרפא את אברהם הלך משם להציל את לוט הוא שנאמר ויהי כהוציאם אותם החוצה ויאמר הִמלט על נפשך למדת שהאחד היה מציל"
 • כיצד המדרש ופירוש רש"י בעקבותיו מסבירים את ההבדלים בין לשון יחיד ללשון רבים בפסוקים?
נגד עונש קולקטיבי
לעומת נח, אשר שמע על החורבן הקרב ללא ויכוח, אברהם מנהל עם אלוהים משא ומתן....
נגד עונש קולקטיבי
"וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם וַיֹּאמַר הַאַף תִּסְפֶּה צַדִּיק עִם רָשָׁע". (פסוק כג)

לעומת נח, אשר שמע על החורבן הקרב ללא ויכוח, אברהם מנהל עם אלוהים משא ומתן. אברהם מפקפק בצדקתו של עונש קיבוצי (קולקטיבי) לכל אנשי סדום, ופותח במעין התמקחות עם אלוהים.

להמשך קריאה

אולם בסופו של דבר מתברר שאלוהים צדק מלכתחילה, וכי אין די צדיקים בעיר שיצדיקו את מניעת החורבן.
אף שאברהם מנהל את הדיון באופן עניו, אורך הרוח של אלוהים ונכונותו לנהל משא ומתן כזה עם בן אנוש, אינו דבר של מה בכך. כנראה המסר שנגלה כאן בעבור אברהם וצאצאיו הוא על הדרך הצודקת לעשות משפט.

מערכון זה לקוח מתוכנית הטלוויזיה הסאטירית "ניקוי ראש" ששודרה בערוץ הראשון, בשנות ה־70. בתוכנית נבחנו סוגיות אקטואליות או תרבותיות מנקודת מבט הומוריסטית ואף עוקצנית (בדומה ל"היהודים באים" של ימינו). לתוכנית זו הייתה השפעה רבה על השיח הציבורי, בין השאר מכיוון ששודרה בערוץ הישראלי היחיד שהיה בשנים אלו.

 • מדוע משתף אלוהים את אברהם בהחלטתו?
 • מהו המסר העומד מאחורי סיפור המשא ומתן על עשיית משפט צדק?

קרדיט: ניקוי ראש לקט 13 / כאן 11 – תאגיד השידור הישראלי, 2013

הכצעקתה
הכצעקתה, כלומר, האומנם המצב בסדום ועמורה כה בעייתי? המילה 'הכצעקתה' היא יחידאית ומבוססת בעיקר על...
הכצעקתה
"וַיֹּאמֶר ה' זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה מְאֹד. אֵרְדָה נָּא וְאֶרְאֶה הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה וְאִם לֹא אֵדָעָה". (יח, כ–כא)

אדוארד מונק, הצעקה, 1893, מאוסף הגלריה הלאומית של נורבגיה, מתוך ויקישיתוף

הכצעקתה, כלומר, האומנם המצב בסדום ועמורה כה בעייתי?

להמשך קריאה

המילה 'הכצעקתה' היא יחידאית ומבוססת בעיקר על המילה 'צעקה'. מסדום ועמורה עולה צעקה, של החוטאים ושל קורבנותיהם, ואולי הצעקה היא דימוי – הפשעים בעיר כה עזים ששִמעם מגיע למרחקים.
כיום משתמשים במילה זו באופן דומה, כאשר מתעורר צורך לבדוק התנהלות מוסרית תקינה בחברה או בארגון מסוימים, בשל ריבוי תלונות או חשד אחר. למעשה, בשם זה מכונה אתר ישראלי שהוא חלק מיוזמה חברתית עולמית שעניינה להעלות את המודעות להטרדות רחוב על בסיס מין ומגדר. שם המיזם המקורי הוא Hollacack! ובעברית: הכצעקתה!

 • האם אלוהים צריך לבדוק 'הכצעקתה'? האם ישנה מטרה אחרת לביקור בסדום?
זהות האורחים לפי האומנות הנוצרית
מדרשים ופרשנים יהודים ונוצרים עסקו בשאלת זהותם של האורחים, והצעות ופרשנויות שונות מסייעות לתווך את...
זהות האורחים לפי האומנות הנוצרית
"וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו". (יח, ב)

ארט דה גלדר, אברהם והמלאכים, שמן על קנבס, המאה ה־17. מאוסף מוזאון Boijmans Van Beuningen, מתוך ויקישיתוף

מדרשים ופרשנים יהודים ונוצרים עסקו בשאלת זהותם של האורחים, והצעות ופרשנויות שונות מסייעות לתווך את הקושי התאולוגי סביב התהייה האם מדובר בדמות אחת או בשלוש דמויות, או בדמות אחת שהיא שלוש דמויות?

להמשך קריאה

בעבור הנצרות הקתולית לא היה קושי בפרשנות של דמות אחת שהיא בעצם שלוש, מאחר שזו ההשקפה העומדת בבסיס אמונת השילוש הקדוש. על פי תפיסה זו, נהגו אומנים נוצרים לצייר את האורחים כשלושה בני אדם או כשלושה מלאכים, וזהות האורחים נתפסה כהתגלמות של השילוש הקדוש – האל, הבן ורוח הקודש.
אולם בציור שלפניכם שצייר האומן הנוצרי דה-גלדר, דמות אחד המלאכים מודגשת באופן מיוחד, המרמז שזהו אלוהים. הציור עורר התנגדות משום שציור אלוהים בצורת אדם נתפס כחילול קודש וכעבירה על הדיבר השני "לא תעשה לך פסל וכל תמונה".

 • מי נגלה לאברהם? דמות אחת או שלוש דמויות?
צחוק
שרה, האישה בת התשעים מתבשרת בשורה שכמעט קשה להאמין לה וננזפת על כך. למעשה אין...
צחוק
"וַתִּצְחַק שָׂרָה בְּקִרְבָּהּ…" (יח, יב)

אבל פן, שרה, פסטל, 1950 בערך. © באדיבות משפחת האומן

שרה, האישה בת התשעים מתבשרת בשורה שכמעט קשה להאמין לה וננזפת על כך. למעשה אין היא מתבשרת באופן ישיר, אולם אבל פן בציורו נותן לשרה מקום נוסף להיות נוכחת בו כאינדיבידואל.

להמשך קריאה

הוא מצייר אותה מציצה מאחורי יריעת האוהל, כנראה שם נהגה לשהות האישה בתרבות הקדומה. אולי היה זה המטבח או תא אחורי באוהל אברהם, שבו הסתירה את פניה בשעה שבאו אורחים לבקר את בעלה, ואולי הייתה נוהגת להאזין לשיחות אברהם עם אורחיו מדי פעם בפעם. גם כאשר בא האורח עם בשורה שנוגעת לשרה באופן ישיר, אין היא חלק מהשיחה, וכאשר היא צוחקת היא עושה זאת בקרבה, אבל אלוהים שומע את צחוקה. פן יוצר בציור משחקי ניגודים בין האור לצל, ומדגיש את הבעת פניה באמצעות משטחי הצבע השטוחים.

 • כיצד מציאות חייה של שרה כפי שמובעת בציור מוסיפה רובד לביטוי "וַתִּצְחַק שָׂרָה בְּקִרְבָּהּ"?
אלוני ממרא
לאחר הפרֵדה של לוט מאברם, לוט בחר להתיישב בכיכר הירדן, ואברם בחר ליישב יישוב של...
אלוני ממרא
"וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם". (יח, א)

צילום: דניאל ונטורה, ישיבת שבי חברון, 2011. מתוך ויקישיתוף

טריסטרם, אלוני חברון. מתוך ויקישיתוף

לאחר הפרֵדה של לוט מאברם, לוט בחר להתיישב בכיכר הירדן, ואברם בחר ליישב יישוב של קבע את אלוני ממרא שבחברון, מקום שקיבל את שמו כנראה על שם עצי האלון המצוי הנפוצים בו.

להמשך קריאה

כיום, נהוג לזהות מקום זה בהרי יהודה, באזור היישוב "ראמת אל חליל" הנמצא כ־3 ק"מ מחברון ויש המזהים את "תל רומיידה" כמקום זה. ביהדות ובנצרות מייחסים למקום חשיבות בשל הקשר לסיפורים המקראיים על אודות אברהם. אפשר למצוא אזכורים שונים לעץ אלון עתיק כעץ שתחתיו ישב אברהם. בתרגומים עתיקים של המקרא, בתלמוד ובכתבים נוצריים קדומים מזכירים עץ אלון ענק. מקדש נבנה ליד העץ ובתקופת חז"ל אף היה נהוג לקיים לידו יריד שנתי.

 • בצאת המלאכים מאברהם הם משקיפים על סדום ועמורה. מהי אחת הסיבות, לדעתכם, לבחירתו של אברהם באלוני ממרא כיישוב הקבע שלו?
אהלן וסהלן – הכנסת האורחים של אברהם
הפרק פותח בתיאור הכנסת האורחים של אברהם. נעמוד עתה על הסיבות למנהג זה. הכנסת האורחים...
אהלן וסהלן – הכנסת האורחים של אברהם
"וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה". (יח, ב)

H1N1/shutterstock.com

הפרק פותח בתיאור הכנסת האורחים של אברהם. נעמוד עתה על הסיבות למנהג זה.

להמשך קריאה

הכנסת האורחים במזרח הקדום, בעיקר באזורים המדבריים, הייתה ערך בפני עצמו. בימינו יוצאים למסעות ולטיולים בעיקר כדי ליהנות, כחלק מתרבות הפנאי. אולם בעבר, מסע וחציית גבולות היו שגרת החיים של אנשים שפרנסתם תלויה בכך, למשל סוחרים או שבטים הנודדים בעקבות צורכי המרעה של המקנה שלהם או דיפלומטים החוצים גבולות. אנשים התניידו ברגל או בעזרת בעלי חיים, מקומות לינה בתשלום לא היו שכיחים, והמסעות הללו היו אף מסוכנים, בשל תנאי הטבע אך גם בשל שודדי דרכים. מסיבות אלו הכנסת האורחים שהוצעה לעובר אורח הייתה לא רק נעימה אלא אף מצילת חיים.
כיום, שריד למנהג הכנסת האורחים כערך בפני עצמו קיים עדיין בתרבות הבדואית. הבדואים משמרים תרבות של רועי צאן ושל נדודים, ולכן בתרבותם מייחסים להכנסת האורחים חשיבות רבה.

 • האם לדעתכם אברהם מארח בהתאם לאירוח המקובל? מה אפשר ללמוד על דמותו מריבוי הפעלים בפסוקים המתארים את פעולותיו בזמן האירוח?
חלב ובקר
אברהם רץ, מכין, ונותן הוראות. ריבוי הפעלים בפסוקים המתארים את הכנותיו אינו מקרי, ונועדו לתת...
חלב ובקר
"וַיִּקַּח חֶמְאָה וְחָלָב וּבֶן הַבָּקָר אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּתֵּן לִפְנֵיהֶם וְהוּא עֹמֵד עֲלֵיהֶם תַּחַת הָעֵץ וַיֹּאכֵלוּ". (יח, ח)

סיר בישול מחרס, יקנעם, תקופת הברזל א. צילום: קלרה עמית. באדיבות רשות העתיקות

אברהם רץ, מכין, ונותן הוראות. ריבוי הפעלים בפסוקים המתארים את הכנותיו אינו מקרי, ונועדו לתת תחושה של התרחשות רבה.

להמשך קריאה

מלבד המהירות, תיאורי האוכל מעידים על כך שאברהם היה נדיב הן בכמות – הוא נותן ביד שרה 300 סאים קמח כדי שתכין מאפים, הן באיכות – הוא בחר את המובחר ביותר בעבור אורחיו – הוא ציווה על הנער לשחוט בעבורו בן בקר, ולהגישו ב… חמאה. הייתכן שאבי האומה מגיש אוכל לא כשר?

על פי סדר הספרים במקרא, המצוות ובהן חוקי הכשרות נוסחו בזמן יציאת מצרים. על פי הסדר הכרונולוגי שנוצר בעריכת ספרי המקרא, מעמד הר סיני התרחש כמה דורות לאחר מות אברהם. למרות הקושי שיכול להיווצר בקריאה על הארוחה שהגיש אברהם, המחבר המקראי שומר על רצף סיפורי שמוביל מאברהם המונותאיסט הראשון ועד היווצרות העם והתרבות המאפיינת אותו.

 • מה אנו למדים על אברהם מריבוי הפעלים בפסוקים המתארים את הכנות האוכל? האם ייתכן שהוא ידע את זהות האורחים?
למי זה עולה יותר?
בסרטון מתמקדים בדו שיח בין אלוהים לאברהם, ובאופן שבו אלוהים יורד בהדרגתיות במספר הצדיקים שיש...
למי זה עולה יותר?
"אוּלַי יֵשׁ חֲמִשִּׁים צַדִּיקִם בְּתוֹךְ הָעִיר הַאַף תִּסְפֶּה וְלֹא תִשָּׂא לַמָּקוֹם לְמַעַן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם אֲשֶׁר בְּקִרְבָּהּ". (יח, כד)

בסרטון מתמקדים בדו שיח בין אלוהים לאברהם, ובאופן שבו אלוהים יורד בהדרגתיות במספר הצדיקים שיש למצוא בסדום.

 • מדוע אלוהים עושה כל זאת? האם זו אמירה על עונש קיבוצי (קולקטיבי) או אמירה אחרת, מה דעתכם?

קרדיט: סיכום שבועי – בראשית פרקים טז–כ / 929 תנך ביחד, 2015

דקתיים של 929
ליאת רגב והרב בני לאו מצביעים על פרק יח כנקודת שיא בחיי אברהם.
דקתיים של 929
"וַה' אָמָר הַמְכַסֶּה אֲנִי מֵאַבְרָהָם אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה". (יח, יז)

ליאת רגב והרב בני לאו מצביעים על פרק יח כנקודת שיא בחיי אברהם.

 • מדוע זה אחד משיאי סיפורי אברהם לדעת הרב לאו?

קרדיט: סימנים – בראשית יח / 929 תנך ביחד, 2015