סגור תצוגת כיתה
הפרק

"עַד יוֹם מוֹתוֹ"

פסוקים כו-לה

שיעור שלישי מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

בפסוקים אלו מתוארת הקריעה הסמלית של גלימת שמואל וההכרזה שהמלוכה נקרעה משאול, ואחריה מתוארים הריגתו של אגג העמלקי והפרדה הסופית של שמואל משאול, שאותו לא ראה שוב בימי חייו.
במהלך ההוראה נדון בקשר בין שמואל לשאול, ביחס הפרשנות המסורתית לאירועים המתוארים ובהתמודדות עם אכזבה מאדם מוערך.

הזמנה ללימוד

הצעה ראשונה – אסוציאציות:
נכתוב על הלוח את המילה 'קריעה' ונבקש מהתלמידים להעלות אסוציאציות למילה. את דבריהם נכתוב סביב המילה על הלוח (בהמשך נקשר את האסוציאציות לקריעת המעיל).

הצעה שנייה – מדרש תמונה:
נקרין את הציור של גוסטב דורה בלי להגיד את שם הציור, נשאל את השאלות המובאות בעזר ההוראה ונדון בהן.

הצעה שלישית – שאלות לדיון:
נדון עם התלמידים:

 • האם נתינת עונש היא סימן שלא אוהבים?
 • מאיזה מקום בנפש באה הענישה?

בהמשך המהלך נקשר את הדיון על הענישה לקריעת הממלכה, לשאול ולשמואל.

הזמנה לקריאה

לפני שנזכיר איפה אנחנו עומדים בשיחתם של שמואל ושאול נשאל את התלמידים:
על בסיס הפירושים שלמדתם, למה לדעתכם דומה הקשר בין שאול לשמואל – לקשר בין מפקד וחייל; שופט ונאשם; מורה ותלמיד; תליין ונידון למוות או אבא ובן? נמקו את בחירותיכם. (נקבל כל תשובה מנומקת – הקשר יכול להיות דומה לכל הקשרים מכמה בחינות – מורשת, רגש, חניכה, ביצוע גזר דין. הקשר היחיד שאינו מתאים פה הוא הקשר בין שופט לנאשם כי שמואל אינו קובע את עונשו של שאול אלא אלוהים) מטרת התרגיל היא לחדד את המטען הרגשי שנושא המפגש בין שאול לשמואל ולעורר דיון סביב השאלה מה מרגיש שמואל מול הגזרה שאותה הוא צריך לבשר לשאול. נקרא שוב את פסוקים כד-כה בפרק: הודאתו של שאול בטעותו ובקשתו ששמואל יבוא אתו כעת ויסלח לו.

פסוקים כו-כט – תשובתו של שמואל:
נשלח את התלמידים לעבוד עבודה עצמאית על תשובתו של שמואל לתחינתו של שאול בדף העבודה (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור).
נעבור על תשובות התלמידים לדף העבודה בכלליות ונתעכב על שאלה שתיים שבה התלמידים מביעים את דעתם. נשמע כמה תשובות שיכולות להסביר מדוע חשוב לשאול ששמואל יבוא אתו – עד כדי כך שהוא ניסה למנוע ממנו בכוח ללכת. (הזדמנות נוספת; כל זמן שהנביא אתו – גם אלוהים את; רצון לשמור על העניין בסוד ולא לעורר תהיות של העם ועוד)
נקרא את פסוק כט ונכתוב על הלוח את שלושת הגורמים שבהיררכיה לפי חוק המלך: המלך, העם, אלוהים. נשאל:

 • מבין הגורמים שבהיררכיה, אילו שני גורמים קבועים ולא משתנים? (העם ואלוהים)

כלומר, אף שהמלך מעל העם אפשר להחליף אותו.

 • זהו את הביטוי שמדגיש שהעם והאל אינם משתנים לעולם. ("נצח ישראל")

כדאי לציין שפסוק זה קיבל משמעות לאומית מחוץ להקשרו (ראו ב'אפשר עוד…').

בקשתו האחרונה של שאול:
לפני קריאת פסוקים ל-לא נספר שבפסוקים אלו שאול מבקש משמואל בקשה אחרונה. הוא מבין שלא יוכל לשנות את גורלו ושמלכותו תילקח, אבל מבקש מהנביא בכל זאת משהו. נשאל את התלמידים:

 • לו הייתם במקומו של שאול, מה הייתם מבקשים?

לאחר מכן נקרא קריאה משותפת בפסוקים ונראה ששאול ביקש ששמואל יבוא אתו בכל זאת כדי שלא יתבזה לעיני העם, וששמואל נעתר לו.
אפשר להתעכב על השתחוותו של שאול לאלוהים ולשאול את התלמידים:

 • כיצד אתם רואים את ההשתחוות לאחר ההודעה הקשה שקיבל שאול?

פסוקים לב-לג – שמואל ואגג:
נקרא את פסוקים לב-לג שבהם שמואל הורג את אגג. נבקש מהתלמידים לזהות את עקרון 'מידה כנגד מידה' בדברי שמואל (כשם שחרבו של אגג הפכה נשים לשכולות, כך שמואל בחרבו יהפוך את אם אגג לשכולה). נקשה על פסוק לב:

 • האם אגג מופתע מהמוות הפתאומי הזה?
 • מה משמעות דבריו?

נערוך "סבב פרשנים" – נחלק את הכיתה לשש קבוצות – כל קבוצה תקבל פרשן אחר המבאר את פסוק לב (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור). נציין שהפרשנים בני כמה דורות ובעלי שיטות שונות. על הלוח נכתוב את השאלה הזאת:

 • לפי הפרשן שלפניכם – האם אגג מתעודד או נבהל כשהוא רואה את שמואל מתקרב? הסבירו.

ניתן לתלמידים כמה דקות להתמודד בקבוצות עם הפרשנות, ובסוף הזמן נבקש מכל קבוצה להציג את התשובה שמצאה בדברי הפרשן שלה. נראה שלפרשנים היו סברות שונות על אותו המעמד.

פסוקים לד-לה – הפרדה:
נקרא את שני הפסוקים האחרונים בפרק שבהם מתוארת הפרדה של שמואל ושאול ומצוין בהם ששמואל לא ראה את שאול שוב עד מותו ושהתאבל עליו כל שארית חייו.
ניתן לתלמידים משימת כתיבה: עליהם לכתוב קטע אחד מבין האפשרויות האלה לבחירתם:

 • דף מיומנו של שמואל מאותו לילה;
 • דף מיומנו של שאול מאותו לילה;
 • מכתב משאול לשמואל שבו הוא דוחה הזמנה לבית המלך;
 • הספד של שאול על שמואל.

מבט לחיים

בעת ששמואל הורג את אגג הוא חד ואינו מהסס, והוא מדגיש את העיקרון 'מידה כנגד מידה'. ואולם באשר לקריעת הממלכה משאול עמדותיו מורכבות יותר, והתנ"ך, שלא מרבה לפרט לנו על רגשות בדרך כלל, מוסיף וכותב שמיום הפרדה ועד יום מותו התאבל שמואל על שאול. נשאל את התלמידים:

 • על מה שמואל לדעתכם התאבל שמואל, הרי שאול עוד חי?
 • איזו הרגשה אתם מרגישים כשאדם שאתם מעריכים מאכזב אתכם?
 • איך מתמודדים במצב כזה?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: הקדשנו מחשבה לקשר שנוצר בין שאול לשמואל, למדנו על הקריעה ומשמעותה ועל המושג 'נצח ישראל' בהקשרו בהיררכיה של המלך, העם ואלוהים. למדנו על הריגתו של אגג וראינו את הפרשנות על דבריו האחרונים. לסיכום דנו בקושי להתמודד עם אכזבה מדמות מוערכת.
מיומנויות: התמודדות עצמאית עם טקסט מקראי, התמודדות עם פרשנים מסורתיים, כתיבה יצירתית בהקשר תנ"כי.
מתודות: אנלוגיות, דף עבודה, סבב פרשנים, משימת כתיבה.

אפשר עוד...

נצח ישראל:
עם הזמן אמירתו של שמואל: "נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר" יצאה מהקשרה הדתי שבה אלוהים הוא נצח ישראל, וקיבלה הקשר לאומי-ציוני. כך התפרש הפסוק כמעיד על חוסנו של עם ישראל ועל כך שהוא נצחי ולא בן חלוף. הדוגמה הבולטת ביותר בשימוש באמירה היא שמה של מחתרת ניל"י, אך אפשר לראות את המשמעות הלאומית של הביטוי גם במילות השיר 'נצח ישראל' ששרה רותי נבון וכן בנאומו של נתניהו בעצרת האו"ם בשנת 2017.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
שמואל משסף את אגג
שמואל משסף את אגג, גוסטב דורה. הסצנה המתוארת בציור מתרחשת ממש בהמשך למה שלמדנו עד...
שמואל משסף את אגג

שמואל משסף את אגג, גוסטב דורה.

הסצנה המתוארת בציור מתרחשת ממש בהמשך למה שלמדנו עד כה.

 • מה לדעתכם קורה בתמונה?
 • מי מוציא להורג את מי ולמה?
 • איזו אווירה מועברת בתמונה?
דפי עבודה והעשרה לשיעור
רחמן על אכזרים
אמר ריש לקיש: כל מי שנעשה רחמן על אכזרים, לבסוף נעשה אכזר על רחמנים. מהיכן...
רחמן על אכזרים
"וַיַּחְמֹל שָׁאוּל וְהָעָם עַל אֲגָג וְעַל מֵיטַב הַצֹּאן וְהַבָּקָר וְהַמִּשְׁנִים וְעַל הַכָּרִים וְעַל כָּל הַטּוֹב וְלֹא אָבוּ הַחֲרִימָם, וְכָל הַמְּלָאכָה נְמִבְזָה וְנָמֵס אֹתָהּ הֶחֱרִימוּ." (פסוק ט)

פרט מתוך יצירה של ארנסט יוזפסון, דוד ושאול, 1878, מאוסף המוזיאון הלאומי סטוקהולם, שוודיה, מתוך ויקישיתוף

אמר ריש לקיש: כל מי שנעשה רחמן על אכזרים, לבסוף נעשה אכזר על רחמנים. מהיכן אנו לומדים זאת? משאול, כפי שכתוב: "וְאֵת נֹב עִיר הַכֹּהֲנִים הִכָּה לְפִי חֶרֶב" (שמואל א כב, יט), וכתוב: "וַיַּחְמֹל שָׁאוּל וְהָעָם" (שמואל א טו, ט), ולגבי נוב עיר הכהנים – על רחמנים לא חמל. (עיבוד למדרש זוטא, קהלת, פרשה ז, טז)
 • מהו הקשר שמצאו חז"ל בין הסיפור שבפרק טו לבין הסיפור על השמדת נוב עיר הכוהנים על ידי שאול (שמואל א, כב)?
החטא החמור מכול
  שאול המלך – גַּסּוּת הָרוּחַ היתה בו, ונעקרה ממנו המלוכה. שאמר לו שמואל: "וְלָמָּה...
החטא החמור מכול
"וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל שְׁמוּאֵל אֲשֶׁר שָׁמַעְתִּי בְּקוֹל ה' וָאֵלֵךְ בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר שְׁלָחַנִי ה', וָאָבִיא אֶת אֲגַג מֶלֶךְ עֲמָלֵק וְאֶת עֲמָלֵק הֶחֱרַמְתִּי." (פסוק כ)

דמותו של שאול על בול מתוך הסדרה: מועדים לשמחה 1960. עיצוב הבול: אשר קלדרון, באדיבות השירות הבולאי – דואר ישראל

 

שאול המלך – גַּסּוּת הָרוּחַ היתה בו, ונעקרה ממנו המלוכה. שאמר לו שמואל: "וְלָמָּה לֹא שָׁמַעְתָּ בְּקוֹל ה'"? (שמואל א טו, יט), והוא אומר: "שָׁמַעְתִּי בְּקוֹל ה'" (שמואל א טו, כ).

עיבוד לספר האגדה בעריכת ביאליק ורביצקי, אגדה עה, עמ' 133

 • מהו החטא שבגללו נלקחה המלוכה משאול?
נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר
כששמואל מוכיח את שאול על חטאיו ומודיע לו על עונשו – לקיחת הממלכה ממנו –...
נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר
"וְגַם נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר וְלֹא יִנָּחֵם כִּי לֹא אָדָם הוּא לְהִנָּחֵם." (פסוק כט)

אנדרטה למחתרת ניל"י בגן ניל"י ברמת גן צילום: ד"ר אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיוויקי

כששמואל מוכיח את שאול על חטאיו ומודיע לו על עונשו – לקיחת הממלכה ממנו – הוא מבקש להראות כי אלוהים לא ישנה את החלטתו לעולם, באמצעות הביטוי "נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר וְלֹא יִנָּחֵם", כלומר: אלוהים הנצחי לא ישקר ולא יתחרט.

להמשך קריאה

הביטוי "נצח ישראל לא ישקר" משמש גם בימינו, כשרוצים לומר שרוחו, ערכיו ומעמדו של עם ישראל נצחיים, ויישמרו לעולם.
בתקופת מלחמת העולם הראשונה פעל בארץ הארגון המחתרתי ניל"י. הארגון נאבק בשלטון העותמני שהיה אז בארץ. שם הארגון, ניל"י, הוא ראשי התיבות של הביטוי "נצח ישראל לא ישקר".

 • הביטוי "נצח ישראל לא ישקר" במשמעותו התנ"כית, מבליט את השוני בין האלוהי לאנושי. מהו השוני העיקרי?
אָכֵן סָר מַר הַמָּוֶת
שמואל הנביא מוציא להורג את אגג, מלך עמלק, ובכך מציית לציווי האלוהי. רגע לפני מותו...
אָכֵן סָר מַר הַמָּוֶת
"וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל הַגִּישׁוּ אֵלַי אֶת אֲגַג מֶלֶךְ עֲמָלֵק וַיֵּלֶךְ אֵלָיו אֲגַג מַעֲדַנֹּת וַיֹּאמֶר אֲגָג אָכֵן סָר מַר הַמָּוֶת." (פסוק לב)

Arcady/shutterstock.com

שמואל הנביא מוציא להורג את אגג, מלך עמלק, ובכך מציית לציווי האלוהי. רגע לפני מותו מכריז אגג: "אָכֵן סָר מַר הַמָּוֶת".

להמשך קריאה

פרשנים רבים התייחסו לביטוי וניסו להבין מה אפיין את רגעיו האחרונים של אגג – האם זהו ביטוי המראה על גאוותו, או שמא ניסה לדבר דברי חנופה.
אומנם המילה "סר" לא מובנת בהקשרה, אך נראה שכוונת הדברים שאגג הודה שהמוות רע ומר וקיבל עליו את דין המוות.

 • נסו לחפש פרשנויות אפשריות למילה "סר" ולביטוי "אָכֵן סָר מַר הַמָּוֶת". מה דעתכם האישית – מה בדיוק רצה לומר אגג מלך עמלק? ומה זה מלמד עליו?
שמואל נוזף בשאול
בציורו של קופלי, הצייר הבכיר הראשון שנולד באמריקה וגדול ציירי הדיוקנאות של תקופתו, נראה שמואל...
שמואל נוזף בשאול
"וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל הַחֵפֶץ לַה' בְּעֹלוֹת וּזְבָחִים כִּשְׁמֹעַ בְּקוֹל ה'." (פסוק כב)

ג'ון סינגלטון קופלי, שמואל נוזף בשאול, 1798, מאוסף המוזיאון לאמנות בבוסטון, מתוך ויקישיתוף

בציורו של קופלי, הצייר הבכיר הראשון שנולד באמריקה וגדול ציירי הדיוקנאות של תקופתו, נראה שמואל נוזף בשאול על אי ביצוע הצו האלוהי – להשמיד את עמלק.
בציור מתואר מפגש קשה וטעון בין שמואל לבין שאול השב מהקרב.

להמשך קריאה

שמואל מוכיח את שאול בתקיפות, גופו כבר פנה ללכת ממנו באכזבה אך אצבעו המאשימה עודה מופנית אליו. אפשר לראות את רתיעתם לאחור של שאול ושל אנשיו, ואפילו של הסוס… עד כדי כך עוצמתיים דברי שמואל. שאול מרים את ידו בכניעה, משפיל את ראשו ונראה כילד נזוף.

 • הציור מאופיין בתנועתיות סוערת של הדמויות ושל הפריטים המופיעים בו, המעצימה את הדרמה המתוארת. מה רצה האומן להדגיש בכך?
 • נתחו את שפת הגוף של שמואל ושל שאול – מה מאפיין כל אחד מהם?
אגג מוצא להורג
אגג כורע על האדמה ושמואל עומד זקוף ויציב, מאחוריהם לוחמים בכלי נשק שלופים. כך מודגשים...
אגג מוצא להורג
"וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל כַּאֲשֶׁר שִׁכְּלָה נָשִׁים חַרְבֶּךָ כֵּן תִּשְׁכַּל מִנָּשִׁים אִמֶּךָ וַיְשַׁסֵּף שְׁמוּאֵל אֶת אֲגָג לִפְנֵי ה' בַּגִּלְגָּל." (פסוק לג)

גוסטב דורה, שמואל הורג את אגג. Nicku/shutterstock.com

אגג כורע על האדמה ושמואל עומד זקוף ויציב, מאחוריהם לוחמים בכלי נשק שלופים. כך מודגשים יחסי הכוחות ביניהם.
לצד התיאור הדרמטי הקפיד האומן גוסטב דורה לתאר באופן אמין את הדמויות, בהתאם לתקופתן ולמקום ההתרחשות.

 • עמלק הוא סמל לאויבים של ישראל, ואגג, מלך עמלק, נחשב לגדול האויבים של ישראל. כיצד ביטא גוסטב דורה בציור את היפוך יחסי הכוחות בין ישראל לעמלק?
עיר הולדתו של שאול
גבעת שאול מזוהה עם תֵּל אֶל פוּל, השוכנת בצפון ירושלים. התל הוא גן ארכאולוגי פתוח....
עיר הולדתו של שאול
"וַיֵּלֶךְ שְׁמוּאֵל הָרָמָתָה וְשָׁאוּל עָלָה אֶל בֵּיתוֹ גִּבְעַת שָׁאוּל." (פסוק לד)

גבע. תחריט משנת 1880, Lane-Poole, Stanley, מתוך ויקישיתוף

גבעת שאול מזוהה עם תֵּל אֶל פוּל, השוכנת בצפון ירושלים. התל הוא גן ארכאולוגי פתוח. גבעת שאול מזוהה גם כעיר המקראית "גבעה", שהייתה העיר הראשית של שבט בנימין, ומוכרת גם כ"גבעת בנימין", "גבע בנימין" ו"גבעת האלוהים".

להמשך קריאה

גבעת שאול מוזכרת פעמים אחדות במקרא. בשופטים יט, בסיפור פילגש בגבעה, היא נזכרת בהקשר שלילי. בשמואל א, בסיפורי שאול, היא מצוינת כעיר שבה נולד שאול. עם עליית שאול לכס המלוכה הפכה העיר למרכז שלטון דתי. בתקופה זו החלה העיר להיקרא גם "גבעת שאול", על שם המלך שקבע בה את מושבו. לאחר מות שאול ירדה קרנה של העיר.
היום יש שכונה בשם "גבעת שאול" בירושלים, אולם היא אינה ממוקמת במקום שבו שכנה העיר המקראית.

 • העיר גבעה מצוינת בהקשרים שונים ובתקופות שונות. מדוע בספר שופטים היא מתוארת כעיר שאנשיה רעים, "בְּנֵי בְּלִיַּעַל"? ומדוע היא מתוארת כעיר גדולה וחשובה בסיפורי שאול?
רמתיים צופים
רמתיים צופים היא העיר שבה נולד שמואל, ובה גם נקבר. שמה של רמתיים צופים נגזר...
רמתיים צופים
"וַיֵּלֶךְ שְׁמוּאֵל הָרָמָתָה וְשָׁאוּל עָלָה אֶל בֵּיתוֹ גִּבְעַת שָׁאוּל." (פסוק לד)

מפת אזור הפעילות של שאול ושמואל. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן.

רמתיים צופים היא העיר שבה נולד שמואל, ובה גם נקבר. שמה של רמתיים צופים נגזר ממיקומה הגבוה, וככל הנראה מזכיר גם את שם האדם הראשון שיישב אותה – צוף או צופי, מאבותיו של אלקנה אביו של שמואל.

להמשך קריאה

לפי המתואר בפרק ובאזכורים אחרים במקרא, מדובר במקום גבוה שנמצא בהר אפרים. הצעות רבות הוצעו במחקר למקומו של יישוב זה. היום מקובל לזהות את היישוב הזה עם הכפר אַ-רַאם, שנמצא כתשעה קילומטרים מצפון לירושלים.

 •  מצאו במפה את עריהם של שמואל ושאול- רמה וגבעה בהתאמה. 
 • כיצד המפה תורמת להבנת המשבר ביחסים של שמואל ושאול? שנאמר: "וְלֹא יָסַף שְׁמוּאֵל לִרְאוֹת אֶת שָׁאוּל עַד יוֹם מוֹתוֹ…" (פסוק לה)
חרם
  החרם הוא ציווי על השמדה טוטלית של בני אדם, בעלי חיים ורכוש של אויבים,...
חרם
"עַתָּה לֵךְ וְהִכִּיתָה אֶת עֲמָלֵק וְהַחֲרַמְתֶּם אֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ וְלֹא תַחְמֹל עָלָיו, וְהֵמַתָּה מֵאִישׁ עַד אִשָּׁה מֵעֹלֵל וְעַד יוֹנֵק מִשּׁוֹר וְעַד שֶׂה מִגָּמָל וְעַד חֲמוֹר." (פסוק ג)

מצבת מישע, מלך מואב, מן המאה ה-9 לפני הספירה, שבה מוזכר שם הפועל "להחרים". כפי הנראה, החרם היה נהוג גם אצל עמי האזור. צילום: Neithsabes, מתוך ויקישיתוף, CC BY 3.0

 

החרם הוא ציווי על השמדה טוטלית של בני אדם, בעלי חיים ורכוש של אויבים, כמנחת קודש לאל. בספר דברים מצוי חוק החרם, הנוגע לעמי כנען. בנוסף יש ציווי בתורה להחרים את עמלק, כלומר: להשמיד את זכרו.

להמשך קריאה

חוק החרם הוא חוק אלים, אולם הוא אפיין תרבויות עתיקות רבות במצב מלחמה.
היום לא נהוג לפגוע באוכלוסייה אזרחית – לא בזמן מלחמה ולא בזמן פעולה צבאית אחרת. היום פגיעה באוכלוסייה אזרחית היא פשע מלחמה, ועל פשע זה קבועים עונשים בחוק הבין-לאומי.

מבוסס על המד"ל לספר משבטים לממלכה. © מטח

 • מה ציווה שמואל על שאול? ומה עשו שאול והעם?
 • כיצד התנהגו עמי האזור האחרים במלחמותיהם?
המבחן של שאול
הסרטון מספר בקצרה על המלחמה בעמלק.
המבחן של שאול
"עַתָּה לֵךְ וְהִכִּיתָה אֶת עֲמָלֵק וְהַחֲרַמְתֶּם אֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ וְלֹא תַחְמֹל עָלָיו וְהֵמַתָּה מֵאִישׁ עַד אִשָּׁה מֵעֹלֵל וְעַד יוֹנֵק מִשּׁוֹר וְעַד שֶׂה מִגָּמָל וְעַד חֲמוֹר." (פסוק ג)

הסרטון מספר בקצרה על המלחמה בעמלק.

 • לפי הסרטון – מדוע חמל שאול על אגג ועל הבקר והצאן?

קרדיט: 929 שאול המלך- שמואל א ח- טו/תנך ביחד 929, 2015

שאול מאבד את המלוכה
סיפור המלחמה בעמלק, המופיע בספר שמואל א פרק טו, מועבר באמצעות קומיקס.
שאול מאבד את המלוכה
"וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל שָׁאוּל לֹא אָשׁוּב עִמָּךְ כִּי מָאַסְתָּה אֶת דְּבַר ה' וַיִּמְאָסְךָ ה' מִהְיוֹת מֶלֶךְ עַל יִשְׂרָאֵל." (פסוק כו)

סיפור המלחמה בעמלק, המופיע בספר שמואל א פרק טו, מועבר באמצעות קומיקס.

 • הכינו קומיקס המתאר בעברית בת-זמננו סצנה אחת מתוך הפרק.

קרדיט: התנ"ך בקומיקס – שאול מאבד את המלוכה/ mikranetComics, 2013