דעת מקרא

מתוך סיכום פרק א:
נחלקו הפרשנים בטיבו של סיפור המבשר: מהם אומרים שאכן המית את שאול, ומהם אומרים שלא המיתו אלא כיזב [שיקר] כדי להגדיל את הפרס שציפה לו מידי דוד. ואכן, יש הבדלים בין תיאור מיתתו של שאול בפרשה שקדמה לפרשתנו לבין סיפורו של המבשר. […] אף על פי כן אין בהבדלים משום סתירה של ממש, לא מבחינת סיפור המעשה ולא מבחינת מגמתו. כי בא זה ללמד על זה, ומה שהחסיר זה משלים זה, ורק על ידי צירופם של כל פרטי המעשים שבשני הפרקים אפשר לעמוד על גופו של המעשה ועל מגמת סיפורו.