חיפוש הביטוי "שבע פעמים" בקונקורדנציה

נשתמש במאגר כתר כדי לחפש את הביטוי.
בדרך כלל הוא מופיע כחלק מטקס, ויש למספר משמעות ניסית: בתהליך טהרה, בצרעת עוזיה, בהפלת חומות יריחו.