מדברי הרצל

"אנו היינו רוצים לנצל בארץ היהודים את כל הניסויים החדישים ואף לפתחם… אנו רוצים לעמוד בראש כל דבר שיש בו משום אהבת האדם, וכארץ חדשה לשמש ארץ ניסיון וארץ מופת"

(מדינת היהודים, תרגום: מרדכי יואלי ודניאלה בנבנשתי, ירושלים תשנ"ו, עמ' 81)