מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?

באותה שעה (לאחר טביעת המצרים) ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא (אלוהים): 'מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני?'

(תלמוד בבלי סנהדרין לט ע"ב)