מפה – מלחמת גדעון במדיין

מתוך: א' מלמט, ישראל בתקופת המקרא, ירושלים תשמ"ד. אתר 'דעת', מכללת הרצוג