מקור – מדרש חז"ל – קטע ראשון

Masha Arkulis shutterstock.com

בדק לדוד [אלהים בדק את דוד] בצאן ומצאו רועה יפה […]: היה מונע הגדולים [עוצר את הכבשים הגדולות] מפני הקטנים, והיה מוציא הקטנים לרעות כדי שירעו עשב הרך [יאכלו אוכל נוח ומזין יותר], ואחר כך מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינונית, ואח"כ מוציא הבחורים [הצעירים, הבריאים והחזקים] שיהיו אוכלין עשב הקשה.
אמר הקב"ה: מי שהוא יודע לרעות הצאן איש לפי כחו [בהתאם לצרכים של כל אחד] יבא וירעה [ישלוט] בעמי.

מדרש חז"ל מתוך שמות רבה ב, ב

נדון:

  • מה ראה אלהים לאחר שבחן את סגנון רעיית הצאן של דוד?
  • מה בדרך רעיית הצאן של דוד מעיד כי הוא מתאים להנהגת עם?