פרשנות רש"י

רש"י עזרא פרק ג פסוק ג:

'ויכינו המזבח על מכונותיו' – כדי להקריב עליו קרבנות שהרי היו יראים מעמי הארצות שלא יקנתרום ושלא ילשינום למלך ובנו המזבח לעלות עליו עולות למען ישמעו ויבינו העמים בדבר אשר עשהו ע"פ המלך ועל כן ימנעו מלקנתרם לבנין הבית.