שוחד יעוור עיני חכמים
"שָׂרַיִךְ סוֹרְרִים וְחַבְרֵי גַּנָּבִים כֻּלּוֹ אֹהֵב שֹׁחַד וְרֹדֵף שַׁלְמֹנִים..." (א, כג)

Creatarka / Shutterstock.com

אמר רבא: מה טעמו של איסור שוחד? כיוון שמקבל שוחד מחברו, התקרבה דעתו אליו ונעשה כגופו – ואין אדם רואה חובה לעצמו.
מה הוא לשון שוחד – שהוא חד (=אחד) עם הנידון.

(תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף קה עמוד ב)

  • המדרש מציע כי פעולת השוחד לא רק משפיעה על מקבל השוחד בהיבט הקר של החישוב הכלכלי, אלא משפיעה גם על דעתו, על המחשבות שלו. כיצד זה קורה?