תמונות המציגות שיטות לבחירת המנהיג

By halimqd / shutterstock.com

By Masha Arkulis/ shutterstock.com

  • מה ההבדל בין השיטה לבחירת המנהיגים היום במדינה דמוקרטית לבין השיטה לבחירת מנהיגים המתוארת בתנ"ך?