תפקידו של בלעם, מדרש

אבל היה אמת הדבר הזה, שבראשונה היה קוסם וחכם גדול במשפטי הכוכבים ויודע לעשות כפי השעות טלסמאות (קמעות) להוריד השפע מהעליונים לטובה או לרעה על התחתונים […] והנה הקדוש ברוך הוא, כשרצה לזכות את ישראל בכיבוש הארץ הקדושה וירושתה, ראה לשפוך רוח נבואתו על בלעם, כדי שינבא הדברים העתידים להיות מהצלחות ישראל. וכל זה כדי שידעו כל הגויים.

פירוש האברבנאל על התורה, במדבר פרק כב פסוק ב