למה ניצלו בני ישראל במצרים

קראו את הקטע הבא ממדרש "שמות רבה" :

'וכאשר יענו אותו כן ירבה ..' דרש ר' עקיבא: בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים,
ומה עשו בשעה שהיו הולכות לשאוב מים, הקב"ה מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבין מחצה מים ומחצה דגים,
ומוליכות אצל בעליהן ושופתות להם שתי קדרות אחת של חמין ואחת של דגים,
ומאכילות אותן ומרחיצות אותן וסכות אותן ומשקות אותן, ונזקקות להם בין שפתים..
(שמות רבה פרשה א)

לפי ר' עקיבא שני האחראים לכך שבני ישראל המשיכו להתרבות הם:
כיצד הם עשו זאת ?