הערכה חלופית

חלופות בהערכה לעולים תכניות הלימודים 70-30 לתלמידים עולים חדשים תכנית הלימודים לעולים במתכונת 70-30 נחלקת לשני חלקים: שבעים אחוז מתכני הלימוד יוערכו ע"י בחינת בגרות חיצונית, ועל שלושים האחוז הנותרים תהיה הערכה בית ספרית. בכך מתאפשר למורים להעמיק ולהרחיב את הטון והגוון המיוחד שהם מבקשים להעניק להוראת התנ"ך בכיתותיהם. פרקי הלימוד שיילמדו להערכה בית ספרית 30% הם ממגילת רות ומהחוק. דרכי הערכה מגוונות לתלמידים עולים חדשים: 1. הפרקים שיילמדו ויערכו בהערכה פנימית יכללו שני חלקים:

 • מגילת רות
 • פרקים מן החוק

2. אנו מבקשים להזמין את המורים ולעודד אותם לעשות שימוש בדרכי הערכה מגוונות הן בפרקי התכנית השייכים לשבעים האחוזים ובוודאי בחלק המהווה שלושים אחוז. עלינו לעורר ענין וסקרנות ולהרחיב את אופקיהם של תלמידינו בכל שיעורינו, ובהוראת כל פרקי התכנית. לימוד שלושים האחוז, שבהם ניתן במיוחד לפתח דרכי הערכה מגוונות, יכול להרחיב את המינון של יישום האפשרויות הבאות:

 • שיח פרשני על הטקסט המקראי בעזרת שפות לא מילוליות כמו מוזיקה, ציור, או מדיה שאיננה עתירת מלל או שהמלל איננו המבע היחיד בה כמו שירה, קולנוע וכיו"ב.
 • מתן הזדמנויות ללומד לתת ביטוי ללימוד הטקסט בדרכי מבע ובנתיבי לימוד המתאימים לו, מן האפשרויות שהוצעו בסעיף א'.
 • הרחבת השיח הכיתתי לעבר נושאים מהותיים, ערכיים, פילוסופיים ורלוונטיים כפי שהם עולים מהכתובים.
 •  בחירת פרקים בהם מעוניינים המורה והתלמיד להרחיב ולהעמיק על חשבון פרקים אחרים שבהם יתמקד הלימוד בהבנת הסיפור בלבד.
 • הקדשת זמן רב יותר להקניית כלים ללימוד עצמאי של התנ"ך; לימוד שיחזק וישפיע על למידת תחום הדעת גם מעבר לפרקי שלושים האחוז.
 • מבחנים ברוח הלמידה המשמעותית : א. מבחנים שיש בהם פרשנות לא מילולית (תמונות, קומיקס, מוזיקה). ב. מבחנים שהתלמידים בונים. ג. מבחנים שהתלמידים בודקים. ד. עבודת חקר – אישית או בזוגות.
 • הדרכת סיור לימודי או הכנת סיור ווירטואלי במקום הקשור לפרקי התכנית.
 • יצירה בתחום דעת אחר (ציור, תערוכה, הפקת סרטון, או עיתון וכיו"ב). על התוצר להיות מלווה בעבודה עיונית המבססת ומסבירה את עיגונה של היצירה בכתובים ואת השיח שלה עמהם. חשוב שיוגשו יצירות המתארות דמות או סיטואציה המבוססות על לימוד מעמיק, לאחר ניתוח הטקסט והכרת הפרשנויות השונות עליו ומתו שיח עם הדמות.
 • תלקיט: מדגם עבודות שנצברו והמשקפות התקדמות והתפתחות. את התלקיט יש ללוות במסמך רפלקטיבי המציג את תהליך הלימוד.
 • הכנת תכנית לקראת שבועות לכלל התלמידים בנושא מגילת רות היוצרת שיתוף בין התלמידים העולים לכלל תלמידי בית הספר.

3. על המורים לגבש הן דרכי ההערכה והן מחוון שיכיל את הקריטריונים שלפיהם יוכל המורה להעריך את ההעמקה של התלמיד ביחידה ואת הידע המבוסס שלו בתכניה, במסריה ובדרכי עיצובה. המחוון יוגש בכתב לתלמידים לאחר שיאושר ע"י רכז המקצוע. דרכי ההערכה והמחוונים יועברו למדריכת מפמ"ר המחוזית. נשמח לפרסם יוזמות מעניינות ומעמיקות של בתי ספר באתר תנ"ך ממלכתי. מחוון להערכה חלופית במסגרת לימוד ה 30% המכוונות לדרכי הערכה חלופיות בית ספריות, על המורה לבסס את ההערכה על פי מחוון שיכיל את הקריטריונים שניתנו לתלמיד, ועל פיהם תוערך עבודתו. כל הערכה חלופית, דורשת מהתלמיד הכנה עיונית הכוללת תהליך המתייחס לפסוקים שמעוררים שאלות סיכום של התייחסות המאמרים והפרשנויות לשאלות שהועלו, הצגת הנושא ורפלקציה. חשוב לציין שהמורה ינחה מראש את תלמידיו מה הן הדרישות המצופות בהתאם לרמות השונות.