דווח ציוני הערכה חלופית

דיווח ציוני מרכיב ההערכה הבית ספרית30% בבחינת הבגרות במסגרת הרפורמה של "למידה משמעותית"

במסגרת הרפורמה של "למידה משמעותית" הוגדרה גם תכנית ההבחנות החדשה לבגרות, ובה נקבע שבכל מקצועות הבחירה ניתנת לבית הספר האוטונומיה להערכה בית ספרית. ההמלצה היא שבית הספר ייבצע מגוון דרכים של הערכה חלופית במסגרת ההערכה הבית ספרית.
הערכה זו תדווח לאגף הבחינות במשרד החינוך ותשוקלל כחלק מהציון הסופי .
סמל השאלון להערכה הבית ספרית – 1283

יש לדווח את הציון הבית ספרי על גבי אחד מטופסי הדיווח הבאים:
טופס דיווח 9588 על פי מחוון הפיקוח לבדיקת עבודת חקר במסגרת ההערכה הבית ספרית
טופס דיווח 9545 – לדיווח על ציון בית ספרי סופי בלבד.
שימו לב – בהתאם להנחיות הנהלת המשרד תלמידים שנבחנים בהערכה חלופית ומגישים עבודות חקר או מטלות ביצוע, על ביה"ס לדווח את הציונים בטופס 9588 בהתאם לקריטריונים במחוון הנ"ל. עבור בחינות אלה הבוחנים מקבלים תשלום.
ציון בית ספרי שאינו על עבודת חקר או מטלת ביצוע (הכולל דרכי הערכה מגוונות ובחינות בית ספריות) מדווח ע"ג טופס 9545 כציון סופי בלבד, ללא תשלום לבוחנים

פרטים נוספים והנחיות לגבי דיווח מרכיב ההערכה הבית ספרית ולגבי זכאות לגמולים